Datganiad hygyrchedd ar gyfer www.police.uk

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.police.uk.

Cynhelir y wefan hon gan Single Online Home. 

Rydym eisiau i bawb allu defnyddio’r wefan hon. Efallai y cewch well profiad os byddwch yn newid y gosodiadau ar eich cyfrifiadur fel eu bod yn addas ar gyfer eich anghenion. Mae’r wefan wedi cael ei hadeiladu fel y dylech allu gwneud y canlynol: 

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig neu gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. 

Mae AbilityNet yn rhoi cyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio

Problemau y gwyddom amdanynt gyda hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch.

 • Efallai y bydd rhai rhannau o’r ffurflenni (megis blychau ticio, rheolaethau radio, blychau rhestr a blychau cyfun) ar gyfer riportio trosedd, digwyddiadau traffig ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn anodd eu defnyddio wrth we-lywio gyda bysellfwrdd, darllenwyr sgrin megis JAWS a meddalwedd rheoli â llais megis Dragon.
 • Mae’r fysell ‘escape’ bob amser yn mynd â chi o’r wefan. Mae hyn er mwyn rhoi ffordd gyflym i bobl atal rhywun arall rhag gweld eu bod ar wefan yr heddlu. Fodd bynnag, golyga hyn na allwch ddefnyddio’r fysell ‘escape’ i ganslo unrhyw ffenestri naid adborth heb golli gwybodaeth yr ydych wedi’i rhoi a mynd o’r wefan.
 • Nid yw peth cynnwys ar ein gwefan ar gael oni bai bod JavaScript wedi’i alluogi, er enghraifft ffurflenni a mapiau.

Riportio problemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Os na allwch gyrchu rhywbeth sydd ei angen arnoch ar y wefan hon, dywedwch wrthym a byddwn yn gwneud yn siŵr y cewch yr hyn sydd ei angen arnoch mewn ffordd arall:

Ar-lein gan ddefnyddio ein ffurflen hygyrchedd.

Drwy e-bost: soh-accessibility@met.police.uk

Er mwyn ein helpu i ddeall y broblem mor gyflym ag y gallwn, rhowch wybod i ni:

 • beth yw cyfeiriad gwe neu deitl y dudalen y cawsoch y broblem gyda hi
 • beth yw’r broblem
 • pa gyfrifiadur a meddalwedd ydych chi’n ei ddefnyddio

Dim ond er mwyn dweud wrthym am broblemau hygyrchedd y mae hyn.

Gweithdrefn Gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn fodlon gyda sut rydym ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon ac nad ydych yn fodlon gyda sut rydym ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Comisiwn Cydraddoldeb ar gyfer Gogledd Iwerddon sy’n gyfrifol orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’) yng Ngogledd Iwerddon.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Police UK wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfedd

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1, oherwydd yr elfennau nad sy’n cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfedd â’r rheoliadau hygyrchedd

Ffurflenni

 • mae cwymplenni a blychau ticio yn ein ffurflenni yn anodd eu gweithredu gyda bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1.1 Bysellfwrdd (Lefel A).
 • Wrth ddefnyddio’r fysell ‘enter’ i weithredu cwymplenni yn ein ffurflenni, bydd negeseuon dilysu maes gofynnol yn cael eu harddangos cyn eich bod yn cyflwyno eich data. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1.1 Bysellfwrdd (Lefel A).
 • Nid yw negeseuon dilysu ffurflenni a gwallau yn cael eu darllen allan gan rai darllenwyr sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 3.3.1 Nodi Gwall (Lefel A).
 • Mae rhai rhannau o’n ffurflenni (megis blychau ticio, rheolaethau radio, blychau rhestr a blychau cyfun) yn anodd neu’n amhosibl i’w defnyddio gyda darllenwyr sgrin megis JAWS a meddalwedd rheoli â llais megis Dragon. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A).

Rydym yn edrych ar ffyrdd i gywiro’r materion a’r llinellau amser.

Gweithrediad bysellfwrdd

Bydd defnyddio’r fysell ‘escape’ i ganslo’r ffenestri deialog naid ‘A oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon?’ yn mynd â chi o’r wefan a chollir data’r ffurflen. Am resymau diogelwch a phreifatrwydd mae gwasgu’r fysell ‘escape’ ar unrhyw dudalen yn creu dolen fer 'Gadael y wefan hon'. Gwneir hyn er mwyn rhoi dewis i ddefnyddwyr agored i niwed adael y safle mor gyflym â phosibl. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A).

Sut gwnaethom brofi’r wefan hon

Profwyd y wefan hon gan ddefnyddio:

 • profi awtomataidd - y ffordd gyflymaf i ganfod rhwng 20% a 50% o’r problemau posibl
 • profi ymarferol - defnyddio technoleg gynorthwyol i brofi’r wefan gan ganolbwyntio’n arbennig ar fannau sydd â phroblemau hysbys
 • profi gan ddefnyddwyr - gofyn i ddefnyddwyr sydd ag anghenion o ran hygyrchedd i brofi’r wefan, a dysgu gan eu hadborth

Rydym yn monitro ac yn profi hygyrchedd ein gwefan yn barhaus ac rydym wedi gwneud y gwaith o drwsio a gwella hygyrchedd y wefan yn rhan o’n gwaith dyddiol.

Paratoad y datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 20 Medi 2019. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 21 Medi 2020.

Profwyd y Single Online Home ddiwethaf ym mis Mai 2019. Cynhaliwyd y prawf gan archwiliad allanol.

Gwnaethom brofi’r gwasanaeth yn seiliedig ar allu defnyddiwr i gwblhau siwrneiau allweddol. Profwyd pob rhan o’r siwrneiau a ddewiswyd, yn cynnwys dogfennau. Dewiswyd siwrneiau ar nifer o ffactorau yn cynnwys ystadegau defnydd, asesiadau risg a phynciau.