Gwirfoddoli mewn plismona

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Mae llawer o ffyrdd y gall y cyhoedd gyfrannu at y broses cyfiawnder troseddol.

Mae’r dudalen hon yn rhoi manylion prif rolau gwirfoddwyr y gwasanaeth heddlu a chyfleoedd i’r cyhoedd gyfranogi.

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o’r rolau neu’r cyfleoedd hyn, cliciwch ar ddolen y wefan neu cysylltwch â’ch heddlu lleol am ragor o wybodaeth.

Rôl Gwirfoddoli Disgrifiad Gwybodaeth Bellach
Cwnstabliaeth Rhan Amser Llu o wirfoddolwyr wedi’u hyfforddi sy’n gweithio gydag ac yn cefnogi eu heddlu lleol yw’r cwnstabliaeth rhan amser. Mae’r ‘Specials’, fel y caiff cwnstabliaid rhan amser eu hadnabod yn dod o bob cefndir gwaith - maent yn athrawon, gyrwyr tacsi, cyfrifyddion ac ysgrifenyddion, neu unrhyw nifer o yrfaoedd eraill - ac maent i gyd yn gwirfoddoli o leiaf pedair awr yr wythnos i’w heddlu lleol, gan ffurfio dolen hollbwysig rhwng yr heddlu rheolaidd (llawn amser) a’r gymuned leol.

Unwaith y bydd cwnstabliaid rhan amser wedi cwblhau eu hyfforddiant, mae ganddynt yr un pwerau â swyddogion rheolaidd ac maent yn gwisgo lifrai tebyg.
policerecruitment.homeoffice.gov.uk/special-constables
Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu (PSV) Mae Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu yn wirfoddolwyr o blith dinasyddion sy’n rhoi o’u hamser i gyflawni tasgau sy’n ategu’r dyletswyddau a wneir gan swyddogion a staff heddlu. Mae hyn yn gymorth i ryddhau swyddogion a staff i gyflawni dyletswyddau gweithredol allweddol. Mae rolau’r gwirfoddolwyr yn amrywio o ddarparu gwasanaethau cownter blaen a gwaith gweinyddu i ddilyn adroddiadau troseddau a digwyddiadau gyda’r cyhoedd. Mae’r rolau gwirfoddoli hyn yn rhoi manteision sylweddol i’r Gwasanaeth Heddlu ac i gymunedau lleol. Cysylltwch â’ch heddlu lleol am ragor o fanylion.
Rhwydwaith Gwarchod Cymdogaeth a Chartrefi (NHWN) Mae’r Rhwydwaith Gwarchod Cymdogaeth a Chartrefi yn dwyn cymdogion ynghyd i greu cymunedau cryf a chyfeillgar lle mae troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol efallai’n llai tebygol o ddigwydd. Mae’r Rhwydwaith yn rhoi i bobl o’r un bryd yr adnoddau y mae eu hangen arnynt i gyfarfod, dechrau cynlluniau, rhannu gwybodaeth a rhagor. Mae dros 170,000 cynllun Gwarchod Cymdogaeth a Chartrefi ar draws Cymru a Lloegr. www.ourwatch.org.uk
Taclo’r Taclau Mae Taclo’r Taclau yn elusen annibynnol sy’n helpu i ddod o hyd i droseddwyr a datrys troseddau. Mae’n darparu rhif ffôn dienw 24/7 y gall pobl ei ffonio i roi gwybodaeth am droseddau; fel arall gall pobl anfon gwybodaeth yn ddienw drwy wefan Taclo’r Taclau.

Cefnogir Taclo’r Taclau gan waith caled a thalent dros 500 o wirfoddolwyr.
www.crimestoppers-uk.org
Gweinidogion y Stryd Mae Gweinidogion y Stryd yn darparu ymateb rhyngenwadol i broblemau trefol, gan ymgysylltu â phobl ar y stryd i ofalu, gwrando a sgwrsio.

Mae Gweinidog y Stryd yn arweinydd/gweinidog neu aelod Eglwys sydd â phryder am gymdeithas - yn enwedig pobl ifanc sy’n teimlo eu bod wedi eu hallgau ac wedi’u hymylu - ac sy’n barod i ymgysylltu â phobl.
www.streetpastors.co.uk
Angylion Stryd/ Rhwydwaith Mentrau Bywyd Nos Cristnogol Mae Angylion Stryd yn gweithio mewn trefi a dinasoedd ledled y DU ac fe’u cysylltir drwy’r Rhwydwaith Mentrau Bywyd Nos Cristnogol. Maent yn gweithio i fynd i’r afael â rhai o’r materion sy’n ymwneud â’r economi hwyr y nos yng nghanol trefi ar nosweithiau Gwener a Sadwrn.

Nid oes raid i chi fod yn Gristion nac yn aelod o eglwys er mwyn gwirfoddoli.
www.halifaxstreetangels.org.uk

cninet.weebly.com
Cymdeithas Genedlaethol Caplaniaid yr Heddlu Mae Caplaniaid yr Heddlu yn darparu gofal i unigolion o fewn pob llu. Maent hefyd yn gofalu am y sefydliad, yn gweithredu fel ffrindiau critigol o fewn y prosesau gwneud penderfyniadau.

Tynnir Caplaniaid o bob ffydd. Gallant fod yn wirfoddolwyr yn rhoi lleiafswm o ddwy awr yr wythnos.
www.police-chaplains.org.uk
Cymorth i Ddioddefwyr Mae Cymorth i Ddioddefwr yn elusen genedlaethol sy’n rhoi cymorth am ddim a chyfrinachol i ddioddefwyr troseddau, tystion, eu teuluoedd, ffrindiau ac unrhyw un arall yr effeithir arnynt ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae Cymorth i Ddioddefwyr hefyd yn llais cenedlaethol dros ddioddefwyr a thystion ac yn ymgyrchu i gael newid.

Mae Cymorth i Ddioddefwyr wedi ei adeiladu ar ymroddiad ei wirfoddolwyr. Mae pedair gwaith yn fwy o wirfoddolwyr nag sydd o gyflogeion.
www.victimsupport.org.uk

www.victimsupportni.co.uk
Gwylio Cyflymder Cymunedol Mae gwylio cyflymder cymunedol yn gynllun i gynorthwyo pobl i leihau traffig sy’n gwibio drwy eu cymuned. Mae’r cynllun yn galluogi gwirfoddolwyr i weithio yn eu cymuned a gyda’r heddlu i godi ymwybyddiaeth o beryglon gyrru cyflym ac i gynorthwyo i reoli’r broblem yn lleol. Chwiliwch am eich gwefan gwylio cyflymder cymunedol leol neu cysylltwch â’ch heddlu lleol am fanylion.
Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa Mae Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa, yn aelodau o’r cyhoedd sy’n cynnal ymweliadau cyson dirybudd i wirio safonau cadw pobl yn y ddalfa. Mae gan yr ymwelwyr ran hollbwysig mewn codi safonau a chynorthwyo i sicrhau triniaeth deg i rai sydd yn y ddalfa. Mae eu hymweliadau hefyd yn gwella atebolrwydd a thryloywder yr heddlu ymhlith y cymunedau a wasanaethir ganddynt. www.icva.org.uk
Grwpiau Cynghori Annibynnol Mae Grwpiau Cynghori Annibynnol yn grwpiau o gynrychiolwyr cymunedol sy’n cyfarfod â’r heddlu yn rheolaidd. Rhydd hyn y cyfle i roi adborth i’r heddlu o’r gymuned ac i gyflwyno safbwynt y gymuned. Cysylltwch â’ch heddlu lleol am ragor o fanylion.
Ymdrechion ymgynghori’r Heddlu Mae’n statudol ofynnol i wneud trefniadau ym mhob ardal heddlu i gasglu barn y gymuned leol ar y gwaith plismona yn yr ardal. Galluoga hyn aelodau o’r cyhoedd i chwarae rhan mewn datblygu polisi plismona lleol. Cysylltwch â’ch heddlu lleol am ragor o fanylion.
Dinasyddion mewn Plismona Term a ddefnyddir i ddisgrifio’r miloedd o bobl ledled y DU sy’n rhoi o’u hamser i gefnogi’r heddlu yw Dinasyddion mewn Plismona.

Mae rôl dinasyddion mewn plismona yn hollbwysig – mae gwirfoddolwyr yn cynyddu gallu ein heddluoedd, gan ddod â sgiliau gwerthfawr ac arbenigedd i dimau’r heddlu a chreu cysylltiadau agosach a mwy effeithiol gyda’n cymunedau.
www.citizensinpolicing.net

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)