Beth am enwebu rhywun am Wobr yr Arglwydd Ferrers

Cyhoeddwyd 5 Mehefin 2019

Mae’r enwebiadau wedi agor ar gyfer chweched ar hugain digwyddiad blynyddol Gwobrau’r Arglwydd Ferrers, sy’n dathlu cyflawniadau eithriadol gwirfoddolwyr ym maes plismona - a gwahoddir y cyhoedd i enwebu gwirfoddolwyr ysbrydoledig yr heddlu.

Mae’r gwobrau’n cydnabod yr ymrwymiad a’r ymroddiad a ddangosir gan gwnstabliaid gwirfoddol, gwirfoddolwyr cefnogi’r heddlu, cadetiaid heddlu gwirfoddol a gwirfoddolwyr yn swyddfeydd y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu. Gallwch enwebu gwirfoddolwr yr heddlu yr ydych chi’n teimlo sy’n haeddu cydnabyddiaeth arbennig gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein hon. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw hanner nos ar ddydd Llun 15 Gorffennaf.

Mae gwobrau ar gyfer unigolion a thimau mewn 10 categori. Llynedd enwebwyd dros 700 o wirfoddolwyr a chyrhaeddodd 53 o ymgeiswyr eithriadol y rhestr fer.

Ymhlith enillwyr llynedd roedd:

  • Grŵp Cefnogaeth Awyr Di-griw Heddlu Wiltshire - yr unig dîm dronau yn y DU a gynhelir yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Maent yn defnyddio dronau i gefnogi’r gwaith o chwilio am bobl sydd ar goll, damweiniau awyr ac anhrefn torfol.

  • Cwnstabliaid Gwirfoddol Tameside yn Heddlu Manceinion Fwyaf a fu’n llwyddiannus mewn mynd i’r afael ag achosion yn ymwneud â cham-fanteisio’n rhywiol ar blant.

  • Sally Mack, gwirfoddolwr cefnogi’r heddlu yn Norfolk, sydd wedi bod yn estyn allan at dystion gwrthdrawiadau angheuol ar y ffordd, gan ddarparu cefnogaeth arbenigol a pharhaus.

Cydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr plismona

Dywedodd y Gweinidog Heddlu a Gwasanaethau Tân Nick Hurd:

“Mae Gwobrau’r Arglwydd Ferrers yn gyfle i gydnabod y cyfraniad y mae gwirfoddolwyr plismona yn ei wneud i gadw ein gwlad yn ddiogel.

“Maent yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, gan gryfhau’r cysylltiadau rhwng yr heddlu a’u cymunedau, ac mae ganddynt sgiliau a phrofiad sydd y tu allan i faes plismona.

“I swyddogion a staff yr heddlu sydd wedi gweithio gyda gwirfoddolwyr, ac i aelodau’r cyhoedd sydd wedi cael eu cefnogi gan wirfoddolwyr yr heddlu - dyma eich cyfle i enwebu’r rheini sy’n haeddu cael eu cydnabod am y gwaith pwysig y maent yn ei wneud.”

Yr enw blaenorol ar y gwobrau oedd Gwobrau Cwnstabliaid Gwirfoddol a Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu. Cawsant eu creu ym 1993 gan gyn-weinidog y Swyddfa Gartref Yr Arglwydd Ferrers ac fe’u hailenwyd yn 2013 er cof amdano.

Cynhelir seremoni wobrwyo i’r enillwyr ym mis Hydref 2019. Yn y gorffennol cyflwynwyd y gwobrau gan Weinidogion y Swyddfa Gartref, Prif Gwnstabliaid ac uwch swyddogion eraill ym maes plismona.

Categorïau’r gwobrau yw:

Cwnstabliaeth Gwirfoddol Ferrers - Gwobr Unigol: Agored i Gwnstabliaid Gwirfoddol unigol sydd wedi gwneud cyfraniad cyson a sylweddol i blismona yn eu cymunedau lleol.

Cwnstabliaeth Gwirfoddol Ferrers - Gwobr Tîm: Agored i dimau o Gwnstabliaid Gwirfoddol sydd wedi gwneud cyfraniad cyson a sylweddol i blismona yn eu cymunedau lleol.

Gwirfoddolwr Cefnogi’r Heddlu – Gwobr Unigol: Agored i Wirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu unigol sydd wedi gwneud cyfraniad cyson a sylweddol i blismona yn eu cymunedau lleol.

Gwirfoddolwr Cefnogi’r Heddlu – Gwobr Tîm: Agored i dimau Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu sydd wedi cydweithio i wneud cyfraniad cyson a sylweddol i blismona yn eu cymunedau lleol.

Cadét Heddlu Gwirfoddol - Gwobr Unigol: Agored i Gadetiaid Heddlu Gwirfoddol sydd wedi gwneud cyfraniad cyson a sylweddol i Weithredu Cymdeithasol a Arweinir gan Ieuenctid i gefnogi plismona a/neu eu cymunedau.

Cadét Heddlu Gwirfoddol - Gwobr Tîm: Agored i dimau o Gadetiaid Heddlu Gwirfoddol sydd wedi cydweithio i wneud cyfraniad cyson a sylweddol i Weithredu Cymdeithasol a Arweinir gan Ieuenctid i gefnogi plismona a/neu eu cymunedau.

Gwobr Plismona a Gefnogir gan Gyflogwr: Agored i sefydliadau sy’n cefnogi eu gweithwyr i wirfoddoli ym maes plismona. Mae’r wobr yn cydnabod cyfraniad cyflogwyr ac mae’n cynnwys y rhieni sydd wedi’u hachredu o dan y Cynllun Achrediad Diogelwch Cymunedol.

Gwobr Arweinyddiaeth: Agored i Gwnstabliaid Gwirfoddol unigol sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol a chyson ym maes arweinyddiaeth.

Gwobr Arloesedd Technegol - Tîm neu Unigolyn: Agored i Gwnstabliaid Gwirfoddol, Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu a Chadetiaid Heddlu Gwirfoddol. Mae’r wobr yn cydnabod y cyfraniad y gall gwirfoddolwyr ei wneud gan ddefnyddio technoleg i gefnogi plismona.

Gwirfoddolwr Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu – Tîm neu Unigolyn: Agored i wirfoddolwyr Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol a chyson.

Yn ôl i’r holl erthyglau newyddion

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)