“Carreg filltir bwysig” wrth i’r Bil Cam-drin Domestig gael ei gyflwyno i’r Senedd

Cyhoeddwyd 16 Gorffenaf 2019

Bydd Bil Cam-drin Domestig pwysig y llywodraeth yn cael ei gyflwyno i’r Senedd heddiw, gan olygu cam mawr ymlaen ar gyfer gweddnewid yr ymateb i’r drosedd hon.

Y Bil yw’r pecyn mwyaf cynhwysfawr erioed i’w gyflwyno i’r Senedd er mwyn mynd i’r afael â cham-drin domestig, sy’n cefnogi dioddefwyr a dwyn tramgwyddwyr gerbron y llysoedd.

Yn dilyn gwaith eang gyda rhanddeiliaid ac elusennau, cynhaliodd y llywodraeth ymgynghoriad cyhoeddus ar y mesurau sydd i’w cynnwys yn y Bil a chafwyd dros 3,200 o ymatebion.

Cyhoeddwyd drafft o’r Bil ym mis Ionawr a chraffwyd yn fanwl arno gan Gyd-bwyllgor o Aelodau Seneddol ac Arglwyddi trawsbleidiol fel rhan o ddull cydweithredol y llywodraeth i sicrhau bod y ddeddfwriaeth hanesyddol hon yn gywir. Cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ar y bil drafft ym mis Mehefin a gwnaeth gasgliad o argymhellion y mae’r llywodraeth wedi eu hystyried yn ofalus.

Mae mesurau sydd yn y Bil yn cynnwys:

  • cyflwyno diffiniad statudol cyntaf erioed y llywodraeth o gam-drin domestig, a fydd yn cynnwys cam-drin economaidd

  • sefydlu Comisiynydd Cam-drin Domestig i eirioli ar ran dioddefwyr a goroeswyr

  • cyflwyno Rhybuddion Amddiffyn rhag Cam-drin Domestig a Gorchmynion Amddiffyn rhag Cam-drin Domestig newydd er mwyn gwarchod ymhellach ddioddefwyr a rhoi cyfyngiadau ar weithredoedd troseddwyr

  • gwahardd croesholi dioddefwyr gan y sawl sydd wedi’u cam-drin yn y llysoedd teulu

  • darparu cymhwysedd awtomatig ar gyfer mesurau arbennig i gefnogi rhagor o ddioddefwyr i roi tystiolaeth yn y llysoedd troseddol

Meddai’r Prif Weinidog, a lansiodd yr ymgynghoriad yn Stryd Downing ym mis Mawrth llynedd:

"Gall cam-drin domestig ddigwydd ar sawl ffurf, o drais corfforol erchyll i ymddygiad sy’n amddifadu pobl o’u hunan-barch, eu rhyddid a’u hawl i deimlo’n ddiogel yn eu cartref eu hunain, ond mae’r dewrder rhyfeddol yw wyf wedi’i weld gan ddioddefwyr bob amser yn gyson. Mae gennym ddyletswydd nid yn unig i ddwyn y rheini sy’n cyflawni’r troseddau dychrynllyd hyn gerbron y llysoedd, ond hefyd i gefnogi dioddefwyr wrth iddynt ailadeiladu eu bywydau.

"Bydd y Bil hwn yn ein cynorthwyo i wneud hynny ac mae’n gam mawr yn ein hagwedd. Ni fyddai wedi gallu digwydd heb y dioddefwyr, elusennau, grwpiau ymgyrchu ac asiantaethau llinell flaen sydd wedi gweithio gyda’r llywodraeth i wneud yn siŵr ein bod yn cael hyn yn iawn, ac wrth i ni gyrraedd y garreg filltir bwysig hon hoffwn ddiolch iddynt unwaith eto."

Hefyd heddiw, cyhoeddir cynlluniau’r llywodraeth i gefnogi ceiswyr loches sy’n dioddef cam-drin domestig drwy sicrhau bod ganddynt y mynediad at lochesi, gan wneud yn siŵr y gall dioddefwyr dderbyn y gefnogaeth arbenigol sydd ei hangen arnynt. Bydd y llywodraeth hefyd yn cynnal adolygiad i’r ymateb statudol i ddioddefwyr cam-drin domestig ymhlith mudwyr.

Meddai’r Ysgrifennydd Cartref Sajid Javid:

"Mae cam-drin domestig yn dinistrio bywydau ac yn rhwygo teuluoedd, ond yn llawer rhy aml caiff ei guddio tu ôl i ddrysau caeedig. Mae’r Bil pwysig hwn yn gyfle i helpu’r rheini sy’n dioddef y drosedd hynod niweidiol hon a chefnogi’r rheini sy’n dwyn y drwgweithredwyr gerbron y llysoedd."

Meddai’r Ysgrifennydd Cyfiawnder David Gauke:

"Mae’r Bil hwn yn nodi datblygiad sylfaenol yn ein hymateb i gam-drin domestig - gan ddiogelu dioddefwyr yn well, tra’n sicrhau bod tramgwyddwyr yn teimlo grym llawn y gyfraith. Drwy wahardd y rheini sy’n cam-drin rhag croesholi eu dioddefwyr yn y llysoedd teulu, a rhoi mwy o bwerau i’r llysoedd drwy’r gorchmynion diogelu newydd, rydym yn gwneud yn siŵr bod gan y system gyfiawnder y gallu gorau erioed i fynd i’r afael â’r drosedd ddychrynllyd hon."

Dywedodd y Gweinidog Trosedd, Diogelu a Bregusrwydd, Victoria Atkins:

"Ar ôl siarad â rhai sydd wedi goroesi cam-drin domestig, rydw i wedi cael fy ysgwyd gan eu storïau a’m cyffwrdd gan eu gwytnwch â’u cryfder. Fel llywodraeth, mae’n rhaid i ni wneud popeth y gallwn i gefnogi’r rheini sydd wedi dioddef y cam-drin ofnadwy hwn.

"Mae’r Bil Cam-drin Domestig yn mynd ymhellach nag erioed ac yn cydnabod natur gymhleth cam-drin domestig, tra’n rhoi anghenion dioddefwyr yn flaenllaw."

Mae cyflwyniad y Bil Cam-drin Domestig yn dilyn cyfarfod a gynhaliwyd gan y Prif Weinidog yn Stryd Downing wythnos ddiwethaf gyda goroeswyr cam-drin domestig, arbenigwyr llinell flaen ac elusennau, yn cynnwys Refuge, SafeLives a Cymorth i Fenywod. Yn ystod y digwyddiad pwysleisiodd y Prif Weinidog unwaith eto ei hymrwymiad personol i fynd i’r afael â’r mater hwn, sydd wedi bod yn flaenoriaeth drwy gydol ei gyrfa. Bwriadwyd i’r trafodaethau lywio cyflawniad y Bil drwy’r Senedd, gyda’r rhai a fynychodd yn cael eu hannog i barhau i wthio am newid er mwyn cael gwared ar gam-drin a chefnogi dioddefwyr, a gweithio gydag olynydd y Prif Weinidog i symud y polisi pwysig hwn yn ei flaen.

Yn ôl i’r holl erthyglau newyddion

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)