Newyddion

 • Police.uk yn newid yn 2020

  Cyhoeddwyd 27 Ionawr 2020

  O fis Ebrill fe fydd y wefan hon yn edrych yn wahanol ar gyfer ymwelwyr, wrth i ni barhau i weithio ar wella eu profiad o Police.uk.

 • Mae Police.uk yn newid

  Cyhoeddwyd 30 Gorffenaf 2019

  Yr haf hwn rydym yn gweithio i ailgynllunio Police.uk er mwyn gwella’r profiad ar gyfer ymwelwyr â’r wefan.

 • “Carreg filltir bwysig” wrth i’r Bil Cam-drin Domestig gael ei gyflwyno i’r Senedd

  Cyhoeddwyd 16 Gorffenaf 2019

  Bydd Bil Cam-drin Domestig pwysig y llywodraeth yn cael ei gyflwyno i’r Senedd heddiw, gan olygu cam mawr ymlaen ar gyfer gweddnewid yr ymateb i’r drosedd hon.

 • Beth am enwebu rhywun am Wobr yr Arglwydd Ferrers

  Cyhoeddwyd 5 Mehefin 2019

  Mae’r enwebiadau wedi agor ar gyfer chweched ar hugain digwyddiad blynyddol Gwobrau’r Arglwydd Ferrers, sy’n dathlu cyflawniadau eithriadol gwirfoddolwyr ym maes plismona - a gwahoddir y cyhoedd i enwebu gwirfoddolwyr ysbrydoledig yr heddlu.

 • Y llywodraeth yn cyhoeddi bil cam-drin domestig tirnod

  Cyhoeddwyd 21 Ionawr 2019

  Mae’r llywodraeth wedi dadlennu’r pecyn mwyaf cynhwysfawr erioed i fynd i’r afael â cham-drin domestig.

 • Peidiwch â gadael i ladron fynd â’ch anrhegion Nadolig

  Cyhoeddwyd 7 Ionawr 2019

  Efallai eich bod wedi derbyn gemwaith neu'r ffôn clyfar diweddaraf fel anrheg Nadolig. Neu efallai eich bod wedi prynu teledu neu gyfrifiadur newydd am fargen yn y Flwyddyn Newydd. Er ei bod yn braf cael y dyfeisiau diweddaraf, bydd lleidr yn eu gweld fel ffordd o wneud arian.

 • Mwynhewch y partïon yn ddiogel y Nadolig hwn

  Cyhoeddwyd 17 Rhagfyr 2018

  Mae’n dymor y partïon - amser i ddathlu, mwynhau a bod yng nghwmni teulu a ffrindiau - ond, yn anffodus, weithiau gall pethau fynd dros ben llestri a bydd chwarae’n troi’n chwerw. I rai pobl gall ymlacio arwain at gyfnod o yfed sbri drwy gydol cyfnod y Nadolig.

 • Y Llywodraeth yn lansio ymgyrch newydd i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb

  Cyhoeddwyd 1 Tachwedd 2018

  Nod yr ymgyrch yw helpu’r cyhoedd i ddeall beth sy’n gyfystyr â throsedd casineb, yn arbennig tramgwyddau nad yw pobl yn aml yn eu hystyried yn droseddol, megis rhai mathau o gam-drin geiriol neu ar-lein.

 • Cyber Aware yn lansio ymgyrch #OneReset

  Cyhoeddwyd 24 Hydref 2018

  Er mwyn helpu pobl i gadw eu negeseuon e-bost yn ddiogel mae Cyber Aware, drwy ei ymgyrch #OneReset, yn annog pobl i newid cyfrinair eu cyfrif e-bost a’i wneud yn gryf.

 • Cyfle i leisio eich barn am wefan police.uk yn y dyfodol

  Cyhoeddwyd 23 Hydref 2018

  Mae’r Swyddfa Gartref yn cynnal ymchwil i ganfod sut yr ydych ar hyn o bryd yn cyrchu gwybodaeth am blismona a gwasanaethau ar police.uk a sut y gellid gwella hyn.

 • Y Llywodraeth yn cyhoeddi Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb wedi’i ddiweddaru

  Cyhoeddwyd 16 Hydref 2018

  Wrth i’r wlad weithio i hyrwyddo ein gwerthoedd a rennir drwy Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb, mae’r Llywodraeth wedi adfywio’r Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb i ddiogelu dioddefwyr yn well a hyrwyddo gwerthoedd a rennir.

 • Cynllun Gwarchod Cymdogaeth yn lansio adnoddau ymgyrchu

  Cyhoeddwyd 19 Medi 2018

  Mae’r cynllun Gwarchod Cymdogaeth yn defnyddio dull newydd ar gyfer atal troseddau drwy lansio cyfres o becynnau gwybodaeth a phecynnau cymorth ar-lein, er mwyn helpu gwirfoddolwyr y sefydliad i gynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ac atal yn eu cymunedau lleol eu hunain.

 • Taclo’r Taclau yn lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o ‘linellau sirol’

  Cyhoeddwyd 26 Gorffenaf 2018

  Mae ymgyrch genedlaethol sydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o ‘linellau sirol’ yn cael ei lansio heddiw gan Taclo’r Taclau. Bydd hysbysebion ar gyfryngau cymdeithasol yn dangos yr arwyddion i gadw llygad amdanynt ac yn annog y cyhoedd i riportio pryderon yn ddienw wrth Taclo’r Taclau.

 • Enwebiadau yn agor ar gyfer gwobrau sy’n dathlu gwirfoddolwyr yr heddlu

  Cyhoeddwyd 11 Gorffenaf 2018

  Mae’r enwebiadau wedi agor ar gyfer pumed ar hugain digwyddiad blynyddol Gwobrau’r Arglwydd Ferrers, sy’n dathlu cyflawniadau eithriadol gwirfoddolwyr ym maes plismona – a gwahoddir y cyhoedd i enwebu gwirfoddolwyr yr heddlu sy’n ysbrydoli.

 • Wythnos Democratiaeth Genedlaethol – Comisiynwyr Heddlu a Throseddu etholedig yn dod â llais y cyhoe

  Cyhoeddwyd 3 Gorffenaf 2018

  Caiff yr Wythnos Democratiaeth Genedlaethol gyntaf ei lansio heddiw (2 Gorffennaf) ac mae’n gyfle i annog pobl i gyfranogi yn ein democratiaeth a lleisio eu barn. Er mwyn dod â llais y cyhoedd i blismona, cyflwynwyd y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn 2012 i fod yn etholedig, gweledol, cyfarwydd yn eu cymunedau ac yn atebol i’w hetholaeth.

 • Enwebiadau yn agor ar gyfer gwobrau sy’n dathlu gwirfoddolwyr yr heddlu

  Cyhoeddwyd 8 Mehefin 2018

  Mae’r enwebiadau wedi agor ar gyfer pumed ar hugain digwyddiad blynyddol Gwobrau’r Arglwydd Ferrers, sy’n dathlu cyflawniadau eithriadol gwirfoddolwyr ym maes plismona – a gwahoddir y cyhoedd i enwebu gwirfoddolwyr yr heddlu sy’n ysbrydoli.

 • Heddluoedd yn arbed £273 ar gostau cyfarpar mewn tair blynedd

  Cyhoeddwyd 16 Mai 2018

  Mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi’r data diweddaraf sy’n caniatáu i’r cyhoedd gymharu faint y mae pob heddlu yn ei dalu am eitemau lifrai a chyfarpar cyffredin er mwyn sicrhau’r gwerth gorau am arian.

 • Ymgyrch newydd yn cynghori’r cyhoedd sut y gallant ddiogelu eu cerbyd rhag lladrad

  Cyhoeddwyd 3 Ebrill 2018

  Yr Heddlu Metropolitanaidd yn lansio’r ymgyrch Bydd yn Ddiogel i annog reidwyr sgwteri, beiciau modur a mopedau i ddefnyddio dulliau diogelwch ychwanegol ar eu cerbydau er mwyn ei gwneud hi’n anoddach i ladron eu dwyn.

 • Y Llywodraeth yn gweithredu i fynd i’r afael â cham-drin domestig

  Cyhoeddwyd 20 Mawrth 2018

  Mae’r Llywodraeth wedi lansio ymgynghoriad ar gyfreithiau newydd arfaethedig a fyddai’n trawsnewid ein hagwedd tuag at gam-drin domestig. Mae’r ymgynghoriad yn amlinellu cyfreithiau newydd a phwerau cryfach i ddiogelu a chefnogi goroeswyr.

 • Yr Adran Addysg yn lansio ymgyrch “Together, we can tackle child abuse”

  Cyhoeddwyd 23 Chwefror 2018

  Er mwyn annog y cyhoedd i helpu i ddiogelu plant a phobl ifanc drwy riportio unrhyw bryderon ynglŷn â cham-drin neu esgeulustod, mae’r Adran Addysg wedi lansio ymgyrch Together, we can tackle child abuse.

 • Partneriaeth Twyll Detio yn cyhoeddi cyngor i helpu pobl sy’n chwilio am gariad i drechu twyllwyr

  Cyhoeddwyd 12 Chwefror 2018

  Mae mwy a mwy o gyplau yn cyfarfod ar-lein neu drwy ddefnyddio apiau detio. Fodd bynnag, bydd troseddwyr seiber yn aml yn defnyddio’r cyfryngau hyn i dargedu pobl agored i niwed er budd ariannol. A ninnau ar drothwy Dydd Sant Ffolant, mae’r Bartneriaeth Twyll Detio wedi cyhoeddi cyngor newydd er mwyn helpu pobl sy’n chwilio am gariad i osgoi dod yn ddioddefwyr twyllwyr ar-lein.

 • Byddwch yn Ffrind yn Erbyn Sgamiau

  Cyhoeddwyd 8 Chwefror 2018

  Mae sgamiau’n effeithio ar fywydau miliynau o bobl ledled y DU, gyda dioddefwyr yn aml yn profi unigrwydd, gwarth ac arwahanrwydd cymdeithasol. Er mwyn diogelu dioddefwyr, ac atal pobl rhag dioddef sgamiau, mae’r Safonau Masnachu Cenedlaethol wedi lansio menter Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau sydd â’r nod o hyfforddi miliwn o bobl i ganfod a riportio sgamiau erbyn 2020.

 • Wythnos Democratiaeth Genedlaethol – Comisiynwyr Heddlu a Throseddu etholedig yn dod â llais y cyhoe

  Cyhoeddwyd 7 Chwefror 2018

  Caiff yr Wythnos Democratiaeth Genedlaethol gyntaf ei lansio heddiw (2 Gorffennaf) ac mae’n gyfle i annog pobl i gyfranogi yn ein democratiaeth a lleisio eu barn. Er mwyn dod â llais y cyhoedd i blismona, cyflwynwyd y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn 2012 i fod yn etholedig, gweledol, cyfarwydd yn eu cymunedau ac yn atebol i’w hetholaeth.

 • Mwynhewch y partïon yn ddiogel y Nadolig hwn

  Cyhoeddwyd 21 Rhagfyr 2017

  Mae’n dymor y partïon - amser i ddathlu, mwynhau a bod yng nghwmni teulu a ffrindiau - ond, yn anffodus, weithiau gall pethau fynd dros ben llestri a bydd chwarae’n troi’n chwerw. I rai pobl gall ymlacio arwain at gyfnod o yfed sbri drwy gydol cyfnod y Nadolig.

 • Y Swyddfa Gartref yn cyhoeddi gwybodaeth am dâl a chydnabyddiaeth ariannol prif swyddogion yr heddlu

  Cyhoeddwyd 17 Tachwedd 2017

  Mae’r Swyddfa Gartref a’r heddlu wedi cyflwyno pecyn o fesurau a fydd yn cynyddu tryloywder ynglŷn â chyflogaeth prif swyddogion. Fel rhan o hyn, cyhoeddir pecynnau tâl prif swyddogion ar police.uk.

 • YoungMinds a Cyber Aware yn annog pobl ifanc i gymryd seibiant oddi wrth eu ffonau clyfar

  Cyhoeddwyd 17 Hydref 2017

  Mae YoungMinds a Cyber Aware yn amlygu manteision rheoli defnydd ffôn ar gyfer pobl ifanc, ac yn eu hannog i gymryd seibiant oddi wrth eu ffonau clyfar er mwyn helpu i wella eu lles a diogelwch seiber.

 • Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2017

  Cyhoeddwyd 16 Hydref 2017

  Cynhelir Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2017 o ddydd Sadwrn 14 hyd ddydd Sadwrn 21 Hydref. Ei nod yw tynnu sylw at fater troseddau casineb ac annog dioddefwyr, ac unrhyw un sy’n gwybod am neu’n amau digwyddiadau o droseddau o’r fath, i’w riportio.

 • Lansio ymgych Take Five i helpu’r cyhoedd i sylwi ar sgamiau ariannol

  Cyhoeddwyd 29 Medi 2017

  Gyda thwyllwyr yn ceisio’n gynyddol i ddefnyddio gwybodaeth bersonol ac ariannol a gyfaddawdwyd i dwyllo, mae’r ymgyrch Take Five - a gynhelir ar y cyd rhwng y Swyddfa Gartref a Financial Fraud Action UK - yn dangos i’r cyhoedd sut i adnabod sgamiau a herio’n hyderus unrhyw geisiadau am eu manylion personol neu ariannol drwy gofio’r ymadrodd ‘My money? My info? I don’t think so’.

 • Taclo’r Taclau ac Awdurdod Meistri Gangiau a Cham-drin Llafur yn lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth

  Cyhoeddwyd 27 Medi 2017

  Er mwyn mynd i’r afael â’r mater cynyddol o gaethwasiaeth fodern, mae Taclo’r Taclau ac Awdurdod Meistri Gangiau a Cham-drin Llafur (GLAA) wedi lansio ymgyrch i helpu’r cyhoedd i ddeall pa arwyddion i chwilio amdanynt, a’u hannog i riportio’u hamheuon yn ddienw.

 • Y Swyddfa Gartref yn Cyhoeddi Dyfarniad Cyflog yr Heddlu

  Cyhoeddwyd 12 Medi 2017

  Mae’r Ysgrifennydd Cartref Amber Rudd wedi cyhoeddi dyfarniad cyflog yr heddlu ar gyfer eleni, a fydd yn gweld cyflog Cwnstabliaid Heddlu, Rhingylliaid, Arolygwyr, Prif Arolygwyr, Uwcharolygwyr a Phrif Uwcharolygwyr yn cynyddu gan ddau y cant, a bydd Prif Gwnstabliaid Cynorthwyol, Dirprwy Brif Gwnstabliaid a Phrif Gwnstabliaid yn derbyn cynnydd o un y cant, o 1 Medi 2017.

 • Ymgyrch twyll gwasanaeth meddalwedd cyfrifiaduron Heddlu Dinas Llundain

  Cyhoeddwyd 30 Awst 2017

  Mae twyll gwasanaeth meddalwedd cyfrifiaduron yn drosedd sydd ar gynnydd. Dyna pam fod Heddlu Dinas Llundain yn cynnal ymgyrch i helpu’r cyhoedd i ganfod arwyddion y math hwn o dwyll a’r camau y gallant eu cymryd i ddiogelu eu hunain.

 • Ymgyrch #HateCrimeMatters Gwasanaeth Erlyn y Goron

  Cyhoeddwyd 25 Awst 2017

  Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi lansio ymgyrch i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o droseddau casineb, ac i annog pobl i riportio digwyddiadau troseddau o’r fath.

 • Enwebiadau ar gyfer gwobrau sy’n dathlu gwirfoddolwyr yr heddlu

  Cyhoeddwyd 22 Awst 2017

  Wyddoch chi am wirfoddolwr yr heddlu sy’n haeddu cydnabyddiaeth arbennig? Enwebwch hwy yn ein gwobrau blynyddol i ddathlu gwirfoddolwyr yr heddlu yng Nghymru a Lloegr.

 • Pa mor amrywiol yw’r heddlu?

  Cyhoeddwyd 21 Awst 2017

  Ar 20 Gorffennaf 2017 cyhoeddodd y Swyddfa Gartref y bwletin ystadegol blynyddol ‘Gweithlu’r Heddlu, Cymru a Lloegr 31 Mawrth 2017’. Dengys data amrywiaeth diweddaraf yr heddlu [(sydd ar gael ar y wefan hon)] https://www.police.uk/metropolitan/E05000148/performance/diversity/) yr amrywiaeth o ran BME a rhyw ar gyfer gweithlu’r heddlu, Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH), staff heddlu a chwnstabliaid gwirfoddol, yn ogystal ag amrywiaeth o ran ethnigrwydd a rhyw gwahanol rengoedd yr heddlu.

 • Pa mor amrywiol yw’r heddlu?

  Cyhoeddwyd 21 Gorffenaf 2017

  Mae heddluoedd yng Nghymru a Lloegr wedi cyhoeddi eu proffiliau amrywiaeth diweddaraf fel y gall eu cymunedau weld pa mor gynrychioliadol ydynt o’u poblogaeth leol.

 • Ymgyrch Cyber Aware yn eich helpu i aros yn ddiogel ar-lein

  Cyhoeddwyd 12 Ebrill 2017

  Gyda ffigurau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos mai troseddau seiber oedd y rhai mwyaf cyffredin yn 2016, mae ymgyrch diogelwch seiber y Llywdoraeth, Cyber Aware, yn atgoffa’r cyhoedd sut y gallant aros yn ddiogel ar-lein a chadw eu data’n ddiogel.

 • Manceinion Fwyaf i ethol Maer newydd a fydd yn gyfrifol am blismona

  Cyhoeddwyd 13 Mawrth 2017

  Ar 4 Mai bydd pobl Manceinion Fwyaf yn pleidleisio i ethol eu Maer Awdurdod Cyfunol newydd i gymryd rheolaeth o’r ardal. Bydd gan y Maer etholedig bwerau newydd, a chaiff rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ei huno gyda rôl y Maer ar yr adeg hon.

 • Gallwch chi chwarae eich rhan i helpu i fynd i’r afael â’r bygythiad terfysgaeth sy’n wynebu’r DU

  Cyhoeddwyd 6 Mawrth 2017

  Mae’r heddlu a phartneriaid diogelwch yn gweithio’n ddiflino i ganfod ac amharu ar fygythiad terfysgaeth a chadw’r cyhoedd yn ddiogel. Er mwyn annog y cyhoedd i riportio gweithgaredd amheus i’r heddlu a helpu i drechu terfysgaeth, mae’r heddlu wedi lansio ymgyrch newydd o’r enw Action Counters Terrorism.

 • Y Prif Weinidog yn cyhoeddi cynlluniau i drawsnewid y ffordd yr ydym yn mynd i’r afael â thrais a ch

  Cyhoeddwyd 20 Chwefror 2017

  Mae rhaglen waith bwysig newydd i fynd i’r afael â thrais a cham-drin domestig, a fydd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o’r broblem ymhlith y cyhoedd - yn ogystal ag annog dioddefwyr i riportio’r rhai sy’n eu cam-drin er mwyn eu dwyn gerbron llys - wedi’i chyhoeddi gan y Prif Weinidog Theresa May.

 • Y Bartneriaeth Twyll Detio yn cyhoeddi cyngor i helpu pobl sy’n chwilio am gariad i gael y gorau ar

  Cyhoeddwyd 13 Chwefror 2017

  Mae mwy a mwy o gyplau yn cyfarfod ar-lein neu drwy apiau detio - fodd bynnag, mae troseddwyr seibr yn aml yn defnyddio’r cyfryngau hyn i dargedu pobl agored i niwed er mwyn gwneud arian. Gyda Dydd Sant Ffolant ar y gorwel mae’r Bartneriaeth Twyll Detio wedi cyhoeddi cyngor newydd i helpu pobl sy’n chwilio am gariad i osgoi dod yn ddioddefwyr twyllwyr ar-lein.

 • Gweithredu gan yr heddlu i fynd i’r afael â defnydd ffonau symudol gan yrwyr

  Cyhoeddwyd 23 Ionawr 2017

  Er mwyn helpu i leihau nifer y bobl a leddir ac a anafir ar ffyrdd Prydain gan bobl yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru, heddiw (Llun 23 Ionawr) mae’r heddlu wedi lansio ymgyrch i atgoffa gyrwyr i beidio â defnyddio ffôn symudol wrth yrru. Ar yr un pryd, mae lluoedd yn cynnal gweithgarwch gorfodi er mwyn dal troseddwyr.

 • Blwyddyn Newydd, Chi Newydd. Seiber-iechyd – byddwch yn seiber-ymwybodol y mis Ionawr hwn

  Cyhoeddwyd 6 Ionawr 2017

  Efallai eich bod wedi derbyn y ffôn clyfar diweddaraf fel anrheg Nadolig. Neu efallai eich bod wedi prynu tabled neu gyfrifiadur newydd i’ch hun yn arwerthiannau dechrau’r flwyddyn. Er ei bod yn hyfryd i gael y dechnoleg ddiweddaraf, mae’r teclynnau hyn yn ddeniadol i ladron oherwydd eu gwerth a’r wybodaeth y gallant ei datgelu. Dyna pam mae’r ymgyrch Cyber Aware yn atgoffa pobl o’r camau syml y gallant eu cymryd i ddiogelu eu dyfeisiau.

 • Mwynhewch y partïon yn ddiogel y Nadolig hwn

  Cyhoeddwyd 13 Rhagfyr 2016

  Mae tymor y partïon Nadolig wedi cyrraedd - amser i ddathlu, mwynhau a chwrdd â theulu a ffrindiau - ond, yn anffodus, weithiau gall pethau droi’n sur os bydd y parti’n mynd dros ben llestri. I rai pobl gall ymlacio olygu goryfed mewn pyliau drwy gydol cyfnod yr ŵyl.

 • Mesurau diogelwch newydd ar gyfer dioddefwyr “stelcian gan ddieithriaid”

  Cyhoeddwyd 7 Rhagfyr 2016

  Mae gorchmynion diogelu rhag stelcian newydd, a fydd yn cynorthwyo i ddiogelu dioddefwyr ar y camau cyntaf posibl, wedi eu cyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Cartref Amber Rudd. Mae’r rhain yn rhan o becyn o fesurau gan y llywodraeth i atal trais yn erbyn menywod a merched.

 • Twyllwyr ar-lein yn ceisio difetha eich siopa Nadolig

  Cyhoeddwyd 28 Tachwedd 2016

  Bob blwyddyn mae mwy a mwy ohonom yn chwilio ac yn prynu ein hanrhegion ar y rhyngrwyd yn hytrach na brwydro drwy’r torfeydd ar y stryd fawr. Gyda’r Nadolig yn agosáu, mae ymgyrch newydd wedi’i lansio sy’n dangos sut y gall defnyddwyr osgoi bod yn ddioddefwyr twyllwyr ar-lein.

 • Byddwch yn seibr wyliadwrus gydag ymgyrch #ThinkRandom i greu cyfrineiriau cryf

  Cyhoeddwyd 26 Hydref 2016

  Er mwyn helpu pobl i aros yn ddiogel ar-lein a chadw eu data’n ddiogel, mae ymgyrch seibrddiogelwch y Llywodraeth, Cyber Aware, yn annog pobl a busnesau bach i feddwl ar hap (#ThinkRandom) er mwyn creu cyfrineiriau cryf.

 • Ymgyrch newydd gyda’r nod o helpu i atal twyll ariannol

  Cyhoeddwyd 3 Hydref 2016

  Mae Financial Fraud Action UK wedi lansio ymgyrch newydd sydd â’r nod o roi rheolaeth yn ôl i’r cyhoedd a busnesau gyda chyngor syml er mwyn helpu i atal twyll ariannol.

 • Y diwydiant moduro yn cyhoeddi cyngor i helpu gyrwyr i ddiogelu eu ceir a threchu’r lladron

  Cyhoeddwyd 8 Medi 2016

  Mae’r Gymdeithas Gwneuthurwyr a Gwerthwyr Ceir (SMMT), y llywodraeth, yr heddlu a chyrff yswiriant wedi dod ynghyd er mwyn deall natur lladrad ceir heddiw a datblygu atebion i fynd i’r afael â’r broblem. Er mwyn helpu perchnogion ceir i osgoi dod yn ddioddefwyr lladrad ceir cyhoeddwyd cyngor newydd gan yr SMMT.

 • Gwybodaeth ddiweddaraf am gaffael yr heddlu nawr ar police.uk

  Cyhoeddwyd 24 Awst 2016

  Mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi’r data diweddaraf sy’n dangos faint y mae pob llu yn ei dalu am 20 o eitemau cyffredin o lifrai a chyfarpar.

 • Yr FCO yn cynghori teithwyr i fod yn ofalus gyda’u pasbort pan fyddant ar eu gwyliau gydag ymgyrch #

  Cyhoeddwyd 24 Awst 2016

  Gyda’r haf nawr ar ei anterth, mae llawer o bobl yn teithio dramor ar eu gwyliau. Bydd y rhan fwyaf o deithwyr yn cael gwyliau didrafferth. Fodd bynnag, gellir colli amser gwyliau gwerthfawr ac arian os caiff pasbort ei golli neu ei ddwyn oherwydd efallai bydd angen i chi riportio’r lladrad i’r heddlu a chael dogfen deithio frys gan y swyddfa conswl lleol. Er mwyn lleihau lladradau pasbort mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO) wedi lansio ymgyrch i atgoffa pobl i fod yn ofalus gyda’u pasbort (#PassportAware) pan fyddant ar wyliau a’i gadw’n ddiogel rhag lladron.

 • Yr FCO yn cynghori teithwyr i fod yn ofalus gyda’ch pasbort pan fyddant ar eu gwyliau gydag ymgyrch

  Cyhoeddwyd 11 Awst 2016

  Gyda’r haf nawr yn ei anterth, mae llawer o bobl yn teithio dramor ar eu gwyliau. Bydd y rhan fwyaf o deithwyr yn cael gwyliau didrafferth. Fodd bynnag, gellir colli amser gwyliau gwerthfawr ac arian os caiff pasbort ei golli neu ei ddwyn oherwydd efallai bydd angen i chi riportio’r lladrad i’r heddlu, a chael dogfen deithio frys gan y swyddfa conswl lleol. Er mwyn lleihau lladradau pasbort mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO) wedi lansio ymgyrch i atgoffa pobl i fod yn ofalus gyda’u pasbort (#PassportAware) pan fyddant ar wyliau a’i gadw’n ddiogel rhag lladron.

 • Byddwch Cyber Streetwise a lawrlwythwch y diweddariadau meddalwedd mwyaf cyfoes gyda #quickupdates

  Cyhoeddwyd 26 Gorffenaf 2016

  Er mwyn helpu pobl i aros yn ddiogel ar-lein a chadw eu data’n ddiogel, lansiwyd ymgyrch Cyber Streetwise #quickupdates i annog pobl i lawrlwytho’r diweddariadau meddalwedd mwyaf cyfoes cyn gynted â’u bod ar gael.

 • Pa mor amrywiol yw’r heddlu?

  Cyhoeddwyd 21 Gorffenaf 2016

  Heddiw (21 Gorffennaf) rydym wedi cyhoeddi’r proffiliau amrywiaeth diweddaraf ar gyfer heddluoedd yng Nghymru a Lloegr fel y gall cymunedau weld pa mor gynrychioliadol yw gweithlu eu heddlu o gymharu â’r gynrychiolaeth o fewn y boblogaeth leol o ran rhywedd a phobl dduon a lleiafrifoedd ethnig eraill.

 • Cael dweud eich dweud ynglŷn â pha wybodaeth gwasanaethau tân ac achub sydd ar gael ar-lein

  Cyhoeddwyd 5 Gorffenaf 2016

  Mae’r Swyddfa Gartref yn cynnal arolwg i ganfod sut yr ydych chi ar hyn o bryd yn cyrchu gwybodaeth am wasanaethau tân ac achub a pha fathau eraill o wybodaeth yn ymwneud â thân a fyddai’n ddefnyddiol i chi.

 • Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau sy’n dathlu gwirfoddolwyr yr heddlu

  Cyhoeddwyd 4 Gorffenaf 2016

  Wyddoch chi am wirfoddolwr yr heddlu sy’n haeddu cydnabyddiaeth arbennig? Gallwch nawr eu henwebu yn ein gwobrau blynyddol sy’n dathlu gwirfoddolwyr yr heddlu yng Nghymru a Lloegr.

 • Diogelwch eich hun rhag twyllwyr gwyliau

  Cyhoeddwyd 6 Mai 2016

  Gwyliau yw adeg gorau’r flwyddyn, pan gewch gyfle i ymlacio gyda theulu, ffrindiau neu hyd yn oed ar eich pen eich hun. Mae hynny’n ei gwneud hi’n dorcalonnus pan fyddwch yn darganfod mai sgâm oedd y tocynnau awyren a’r gwestai y gwnaethoch eu harchebu ar-lein, gan droi eich gwyliau delfrydol yn hunllef. Er mwyn helpu defnyddwyr i osgoi dioddef twyll gwyliau, mae Get Safe Online wedi cyhoeddi cynghorion newydd ar gyfer defnyddwyr pan fyddant yn prynu gwyliau.

 • Cymru a Lloegr i ethol comisiynwyr yr heddlu a throseddu newydd

  Cyhoeddwyd 18 Mawrth 2016

  Ar 5 Mai bydd Cymru a Lloegr (ac eithrio yn Llundain a Manceinion Fwyaf) yn pleidleisio i ethol comisiynydd heddlu a throseddu newydd ar gyfer eu hardal heddlu lleol.

 • Y Swyddfa Gartref yn lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o rif ffôn 101 yr heddlu

  Cyhoeddwyd 11 Ionawr 2016

  Mae ymgyrch sy’n atgoffa’r cyhoedd y dylent ffonio eu heddlu lleol ar y rhif 101 ar gyfer materion sydd ddim yn argyfwng yn cael ei lansio gan y Swyddfa Gartref. Bydd hysbysebion radio a rhai digidol yn dangos sefyllfaoedd sydd ddim yn argyfwng pan ddylai’r cyhoedd ffonio 101, gan helpu i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r gwasanaeth.

 • Byddwch yn ddoeth ar y we a meddyliwch am eiriau digyswllt er mwyn creu cyfrineiriau cryf y mis Iona

  Cyhoeddwyd 7 Ionawr 2016

  Er mwyn helpu pobl i fod yn fwy diogel ar-lein, mae ymgyrch #thinkrandom Cyber Streetwise yn annog pobl i feddwl am eiriau digyswllt er mwyn creu cyfrineiriau cryf.

 • Mesur newydd i ddiogelu dioddefwyr yn well rhag cam-drin domestig

  Cyhoeddwyd 4 Ionawr 2016

  Y Swyddfa Gartref yn cyhoeddi trosedd ymddygiad gorfodi neu reoli newydd sy’n golygu y gall dioddefwyr sy’n profi’r math hwn o ymddygiad, sydd ddim yn drais corfforol difrifol ond yn gam-drin seicolegol ac emosiynol, ddwyn y rhai sy’n cyflawni’r drosedd gerbron llys.

 • Peidiwch â chael eich twyllo gan nwyddau ffug y Nadolig hwn

  Cyhoeddwyd 23 Rhagfyr 2015

  Mae Heddlu’r Ffiniau yn atgoffa siopwyr Nadolig i fod yn wyliadwrus o nwyddau ffug sy’n llifo ar y farchnad dros yr ŵyl.

 • Mwynhewch y partïon y Nadolig hwn yn ddiogel

  Cyhoeddwyd 8 Rhagfyr 2015

  Mae tymor y partïon Nadolig wedi cyrraedd - amser i ddathlu, mwynhau a chwrdd â theulu a hen ffrindiau - ond, yn anffodus, weithiau gall pethau droi’n sur os bydd y parti’n mynd dros ben llestri. I rai pobl gall ymlacio olygu goryfed mewn pyliau drwy gydol cyfnod yr ŵyl.

 • Twyllwyr ar-lein am geisio difetha eich siopa Nadolig

  Cyhoeddwyd 23 Tachwedd 2015

  Bob blwyddyn mae mwy a mwy ohonom yn chwilio am ac yn prynu ein hanrhegion dros y rhyngrwyd, yn hytrach na brwydro trwy’r torfeydd ar y stryd fawr. Gyda Dydd Gwener Gwallgof (27 Tachwedd) a Dydd Llun Seibr (30 Tachwedd) yn agosáu, mae ymgyrch newydd wedi ei lansio sy’n dangos sut y gall ddefnyddwyr osgoi dod yn ddioddefwyr o ganlyniad i dwyllwyr ar-lein.

 • Wythnos Cyfiawnder Adferol

  Cyhoeddwyd 16 Tachwedd 2015

  Mae cyfiawnder adferol yn gynllun sy’n helpu i ddwyn ynghyd pobl a niweidiwyd gan drosedd neu wrthdaro gyda’r rheini sy’n gyfrifol am y niwed a achoswyd, er mwyn dod o hyd i ffordd gadarnhaol o symud ymlaen.

 • Action Fraud yn lansio ymgyrch er mwyn tynnu sylw at y gwir ynglŷn â thwyll a throseddau seiber.

  Cyhoeddwyd 28 Hydref 2015

  Mae nifer o gamsyniadau i’w cael ynglŷn â thwyll a throseddau seiber sy’n aml yn gwneud pobl yn agored i fod yn ddioddefwyr. Heddiw (28 Hydref) lansiodd Action Fraud ei ymgyrch Mythau Twyll Trefol a fydd yn nodi ac yn gwneud pobl yn ymwybodol o realiti mythau cyffredin am dwyll. Bydd yr ymgyrch hefyd yn rhoi cyngor ynglŷn â sut i osgoi dioddef yn sgil twyllwyr.

 • Pa mor amrywiol yw’r heddlu?

  Cyhoeddwyd 22 Hydref 2015

  O heddiw ymlaen bydd heddluoedd Cymru a Lloegr yn cyhoeddi proffiliau amrywiaeth fel y gall eu cymunedau weld pa mor gynrychioliadol ydynt o’r boblogaeth leol. Ar yr un pryd mae pedwar llu wedi cytuno i gynllun sydd â’r bwriad o sicrhau gwell cynhwysiant swyddogion o dras amrywiol.

 • 19 – 25 Hydref: Wythnos Diogel Ar-lein

  Cyhoeddwyd 20 Hydref 2015

  Mae’r wythnos hon yn wythnos Diogel Ar-lein, ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o droseddau ar-lein a rhoi cyngor ymarferol ar sut y gall y cyhoedd ddiogelu eu hunain rhag troseddwyr ar-lein.

 • 7 Hydref: Diwrnod Cenedlaethol Diogelwch Personol

  Cyhoeddwyd 7 Hydref 2015

  Mae Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh yn tynnu sylw at ffyrdd ymarferol y gall pawb eu defnyddio er mwyn osgoi trais ac ymddygiad ymosodol, fel y gallant fyw bywydau mwy diogel a hyderus.

 • Mynd i’r afael yn genedlaethol â masnachwyr twyllodrus

  Cyhoeddwyd 2 Hydref 2015

  Heddiw (2 Hydref) yw degfed pen-blwydd Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus, ymgyrch genedlaethol sy’n targedu masnachwyr twyllodrus ac yn dangos sut y gall y cyhoedd osgoi dod yn ddioddefwyr trosedd.

 • Byddwch yn ddoeth ar y we gydag ymgyrch Cyber Streetwise

  Cyhoeddwyd 29 Medi 2015

  Er mwyn helpu pobl i aros yn ddiogel ar-lein mae ymgyrch newydd Cyber Streetwise yn annog pobl i gymryd tri cham syml - defnyddiwch dri gair ar hap i greu cyfrinair cryf; gosodwch feddalwedd diogelwch ar bob dyfais a lawrlwythwch diweddariadau meddalwedd.

 • Gwybodaeth caffael yr heddlu nawr ar police.uk

  Cyhoeddwyd 7 Medi 2015

  Mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi data yn dangos faint y mae pob llu yn ei dalu am 20 eitem gyffredin o iwnifform ac offer.

 • Data stopio a chwilio nawr ar police.uk

  Cyhoeddwyd 6 Awst 2015

  Bob mis byddwn yn cyhoeddi data sy’n dangos pa mor deg ac effeithiol y mae heddluoedd yn defnyddio pwerau stopio a chwilio.

 • ‘Nid yn fy enw i’: diogelu eich hunaniaeth

  Cyhoeddwyd 29 Mehefin 2015

  Mae troseddau hunaniaeth - lle bydd troseddwyr yn dwyn hunaniaeth rhywun neu’n creu hunaniaeth ffug - ar gynnydd, a chredir bod un o bob pedwar oedolyn yn y DU wedi dioddef trosedd o’r fath. Os bydd troseddwr yn cael gafael ar ddata personol rhywun, megis enw, cyfeiriad neu fanylion banc, byddant yn defnyddio’r wybodaeth hon i agor cyfrifon, cael cardiau credyd neu wneud cais am ddogfennau megis pasbort neu drwydded yrru.

 • Peidiwch â gadael i ladron ddifethaf eich haf

  Cyhoeddwyd 8 Mehefin 2015

  Mae’r haf yn agosáu, gyda thywydd cynhesach yn ei sgil, a bydd pobl yn manteisio arno - yn treulio amser yn yr ardd, mwynhau barbeciw neu fynd ar wyliau. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio am ddiogelwch eich cartref. Gall cymryd camau bach wneud gwahaniaeth.

 • Yr heddlu’n cael pwerau newydd i fynd i’r afael â gyrru ar gyffuriau

  Cyhoeddwyd 2 Mawrth 2015

  Mae deddf newydd sy’n ei gwneud hi’n anghyfreithlon i yrru tra dan ddylanwad cyffuriau yn dod i rym heddiw (2 Mawrth). Ar yr un pryd, bydd offer profi newydd yn ei gwneud hi’n haws i’r heddlu ddal a chollfarnu’r rheini sy’n gyrru ar gyffuriau.

 • Ymgyrch y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn tynnu sylw at drosedd ‘porn dial’ newydd

  Cyhoeddwyd 12 Chwefror 2015

  Bydd yr ymgyrch yn tynnu sylw at y ffaith, o dan ddeddfwriaeth newydd, y gallai pobl sy’n cyhoeddi lluniau penodol rywiol o rywun arall heb ei gydsyniad/chydsyniad wynebu dedfryd o garchar. Mae hefyd yn ceisio sicrhau dioddefwyr bod y gyfraith ar eu hochr hwy a’u hannog i deimlo y gallant riportio digwyddiadau.

 • Lansio gwasanaeth tracio ar-lein ar gyfer dioddefwyr trosedd

  Cyhoeddwyd 29 Ionawr 2015

  Mae gwasanaeth newydd sy’n caniatáu i ddioddefwyr trosedd ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’u hachos ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos yn cael ei gyflwyno ar draws Cymru a Lloegr. Mae TrackMyCrime - gweithrediad newydd ar y wefan hon yn caniatáu i ddioddefwyr trosedd ddilyn eu hachos drwy’r ymchwiliad. Gall pobl sy’n byw yn ardaloedd heddluoedd Avon a Gwlad yr Haf, Caint a De Swydd Efrog eisoes ddefnyddio TrackMyCrime i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu hachos, a bydd y gwasanaeth ar gael i ardaloedd heddluoedd eraill yn ystod 2015.

 • Peidiwch â gadael i ladron fynd â’ch anrhegion Nadolig

  Cyhoeddwyd 7 Ionawr 2015

  Efallai eich bod wedi derbyn gemwaith neu'r ffôn clyfar diweddaraf fel anrheg Nadolig. Neu efallai eich bod wedi prynu teledu neu gyfrifiadur newydd yn arwerthiannau’r siopau. Er ei bod yn braf cael y dyfeisiau diweddaraf, bydd lleidr yn eu gweld fel ffordd o wneud arian.

 • Lansio Cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio

  Cyhoeddwyd 1 Rhagfyr 2014

  O heddiw (1 Rhagfyr) bydd tri deg a phump o heddluoedd yn gweithredu’n llawn bob agwedd ar y cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio. Ar yr un adeg bydd heddlu Gorllewin Mercia a Swydd Nottingham yn dechrau cyhoeddi eu data mapio stopio a chwilio ar police.uk

 • Cyflwyno gwiriadau ‘Hawl i Rentu’ i landlordiaid De orllewin Cymru

  Cyhoeddwyd 1 Rhagfyr 2014

  O heddiw, 1 Rhagfyr 2014, o dan y Ddeddf Mewnfudo newydd, bydd angen i landlordiaid, asiantaethau gosod a pherchnogion cartrefi sy’n gosod ystafelloedd neu eiddo yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr wirio bod gan denantiaid arfaethedig hawl i fyw yn y DU. Gallai’r rhai sy’n peidio â chynnal y gwiriadau hyn wynebu dirwy hyd at £3,000.

 • Cyhoeddi asesiadau PEEL cyntaf ACEM

  Cyhoeddwyd 27 Tachwedd 2014

  Heddiw (27 Tachwedd) bydd Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn cyhoeddi ei asesiadau cyntaf o heddluoedd fel y gallwch weld pa mor dda y mae eich llu lleol yn perfformio. Cânt eu galw’n asesiadau PEEL (effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb heddlu) ac fe’u cyhoeddir ar wefan ACEM gyda dolen i police.uk.

 • 101 – Rhif yr heddlu hawdd ei gofio

  Cyhoeddwyd 31 Hydref 2014

  Gall nosweithiau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt fod yn llawer o hwyl, gydag ysbrydion ac ellyllon yn ymddangos, neu wreichion a chleciau’n llenwi’r awyr. Fodd bynnag, gall yr hyn sy’n hwyl i rai beri diflastod i eraill, yn arbennig y bregus a’r oedrannus yn ein cymunedau. Yn gyflym gall taflu pethau megis blawd a wyau droi’n ymddygiad gwrthgymdeithasol neu’n ddifrod troseddol. Mae taflu tân gwyllt, neu ryddhau un mewn man cyhoeddus yn anghyfreithlon.

 • Heddlu De Swydd Efrog i ethol comisiynydd heddlu a throseddu newydd

  Cyhoeddwyd 29 Hydref 2014

  Ar 30 Hydref bydd trigolion De Swydd Efrog yn pleidleisio i ddewis comisiynydd heddlu a throseddu newydd.

 • Pwerau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Newydd yn Dod i Rym

  Cyhoeddwyd 20 Hydref 2014

  Heddiw (Dydd Llun 20 Hydref), daw pwerau newydd i rym a fydd yn galluogi’r heddlu, cynghorau lleol, landlordiaid cymdeithasol ac asiantaethau eraill i fynd i’r afael yn well ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a galluogi dioddefwyr a chymunedau i deimlo’n ddiogel yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain.

 • Cefnogaeth leol wedi’i theilwra ar gyfer dioddefwyr troseddau

  Cyhoeddwyd 6 Hydref 2014

  Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu nawr yn rheoli cyllideb gwerth £31.55 miliwn gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder er mwyn darparu gwasanaethau cymorth i ddioddefwyr.

 • Y Swyddfa Gartref yn cyhoeddi pa ffonau symudol a dargedir fwyaf gan ladron

  Cyhoeddwyd 9 Medi 2014

  Mae’r Swyddfa Gartref, mewn cydweithrediad â’r diwydiant ffonau symudol, wedi nodi pa ffonau llaw sydd fwyaf tebygol o gael eu targedu gan ladron. Mae’r Gymhareb Dwyn Fonau Symudol hefyd yn cynnwys camau ymarferol ar gyfer diogelu eich ffôn symudol rhag cael ei ddwyn.

 • Lansio Cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio

  Cyhoeddwyd 26 Awst 2014

  Cyhoeddwyd cynllun newydd i ddiwygio defnydd yr heddlu o bwerau stopio a chwilio gan yr Ysgrifennydd Cartref Theresa May.

 • Ymgynghoriad cyhoeddus ar gryfhau’r gyfraith ar gam-drin domestig

  Cyhoeddwyd 20 Awst 2014

  Ar 20 Awst, lansiodd yr Ysgrifennydd Cartref ymgynghoriad cyhoeddus i geisio barn ynglŷn ag a oes angen cryfhau'r gyfraith bresennol ar gam-drin domestig er mwyn rhoi gwell amddiffyniad i ddioddefwyr. Cynhelir yr ymgynghoriad am 8 wythnos, a bydd yn dod i ben ar 15 Hydref 2014.

 • Gorllewin Canolbarth Lloegr i ethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu newydd

  Cyhoeddwyd 14 Awst 2014

  Ar 21 Awst, bydd trigolion ardal Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr yn pleidleisio i ethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu newydd.

 • Y Swyddfa Gartref yn lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am gaethwasiaeth modern ym Mhrydain

  Cyhoeddwyd 1 Awst 2014

  Heno (31 Gorffennaf) caiff ymgyrch fawr sydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth gyhoeddus am gaethwasiaeth modern ei lansio gyda hysbyseb teledu ynghyd â gwefan benodedig yn dangos i bobl beth yw’r arwyddion i chwilio amdanynt a llinell gymorth y gall y cyhoedd ei defnyddio i riportio eu hamheuon.

 • Diogelwch eich hun yn erbyn twyllwyr Hajj

  Cyhoeddwyd 16 Gorffenaf 2014

  Er mwyn helpu teithwyr i beidio â chael eu twyllo, mae Heddlu Dinas Llundain wedi lansio ymgyrch atal twyll cenedlaethol Hajj ar gyfer Mwslimiaid o Brydain sy’n trefnu eu pererindod i Meca.

 • Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM am glywed gennych

  Cyhoeddwyd 11 Gorffenaf 2014

  Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM yn defnyddio dull newydd ar gyfer y modd y mae’n cynnal ei arolygiadau rheolaidd o heddluoedd. Mae wedi lansio ymgynghoriad fel y gallwch roi eich barn ynglŷn â’r dull newydd.

 • Yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yn cyhoeddi rhybudd diogelwch seiber

  Cyhoeddwyd 3 Mehefin 2014

  Mae’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA) yn annog y cyhoedd i weithredu ar frys i ddiogelu eu hunain rhag ymosodiadau gan feddalwedd maleisus a allai ganiatáu i droseddwyr gyrchu eu gwybodaeth bersonol.

 • Newidiadau’n cael eu cyflwyno i bwerau ‘stopio a chwilio’ yr heddlu

  Cyhoeddwyd 1 Mai 2014

  Mae’r Ysgrifennydd Cartref, Theresa May, wedi cyhoeddi pecyn o fesurau i ddiwygio’r modd y mae’r heddlu yn defnyddio pwerau stopio a chwilio.

 • Troseddau yng Nghymru a Lloegr yn gostwng i'w lefel isaf ers 1981

  Cyhoeddwyd 28 Ebrill 2014

  Dengys yr Arolwg Troseddau annibynnol ar gyfer Cymru a Lloegr ac ystadegau troseddau a gofnodir gan yr heddlu bod troseddu wedi gostwng gan ragor na 10%.

 • 24 Ebrill: Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcian. Codi ymwybyddiaeth o stelcian yn y gweithle

  Cyhoeddwyd 24 Ebrill 2014

  “Gweithio heb ofn” yw thema ymgyrch Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcian eleni, a’i nod yw dileu stelcian yn y gweithle a rhoi gwybodaeth i gyflogwyr ynglŷn â sut y gallant gefnogi gweithwyr sy’n adrodd am stelcio.

 • Y cyngor diweddaraf am ddiogelwch ffonau symudol

  Cyhoeddwyd 2 Ebrill 2014

  Gyda chefnogaeth nifer o’r prif wneuthurwyr ffonau, rydym wedi cyhoeddi cyngor newydd i'ch helpu i wneud y defnydd gorau o nodweddion diogelwch eich ffôn symudol.

 • Cyflwyno Cynllun Datgelu Trais Domestig ar draws Cymru a Lloegr

  Cyhoeddwyd 10 Mawrth 2014

  8 Mawrth: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Y Swyddfa Gartref yn cyhoeddi dwy fenter i fynd i'r afael â thrais a cham-drin domestig a fydd yn dod i rym ar draws holl heddluoedd Cymru a Lloegr heddiw.

 • Tu ôl i’r ystadegau: sut mae’r heddlu’n ymchwilio byrgleriaeth

  Cyhoeddwyd 19 Chwefror 2014

  Cyfle i weld ymchwiliad ar waith a darganfod sut y gallwch chi gynorthwyo’r heddlu i ddatrys byrgleriaeth.

 • Rydym yn dair oed

  Cyhoeddwyd 13 Chwefror 2014

  Y mis hwn (Chwefror) bydd Police.uk yn dathlu ei drydydd pen-blwydd. Ers lansio’r wefan gyda data lefel stryd dair blynedd yn ôl, mae 60 miliwn ohonoch wedi ymweld â hi.

 • Troseddu yn parhau i ostwng

  Cyhoeddwyd 23 Ionawr 2014

  Dengys yr ystadegau diweddaraf fod nifer y troseddau yn parhau i ostwng yng Nghymru a Lloegr. Mae’r ddau ddull allweddol ac annibynnol o fesur troseddau - troseddau a gofnodir gan yr heddlu a’r Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr - yn dangos bod troseddau yn erbyn cartrefi ac oedolion wedi gostwng gan 10% yn y flwyddyn hyd at fis Medi 2013.

 • Cartrefi diogel

  Cyhoeddwyd 10 Ionawr 2014

  A gawsoch chi smart ffôn neu dabled newydd fel anrheg Nadolig? Neu efallai eich bod wedi prynu’r teledu sgrin wastad diweddaraf i'ch hunan yn yr arwerthiannau. Mae mis Ionawr yn gyfnod pan fydd gan nifer o bobl ddyfeisiadau newydd yn eu cartref, felly mae'n amser da i feddwl am ddiogelwch eich cartref.

 • Cefnogaeth i ddioddefwyr trosedd wrth i’r Cod Dioddefwyr newydd ddod i rym

  Cyhoeddwyd 17 Rhagfyr 2013

  Daeth y Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr Trosedd newydd i rym ar 10 Rhagfyr a’i nod yw gwella cysylltiad dioddefwyr gyda’r asiantaeth cyfiawnder troseddol, drwy roi iddynt y gefnogaeth a’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

 • Mwynhewch y partïon yn ddiogel y Nadolig hwn

  Cyhoeddwyd 5 Rhagfyr 2013

  Mae tymor y partïon wedi cyrraedd – amser i ddathlu, mwynhau a chwrdd â theulu a ffrindiau – ond, yn anffodus, weithiau gall chwarae droi’n chwerw os bydd pethau’n mynd dros ben llestri. Ar gyfer rhai pobl, gall ymlacio arwain at yfed sbri drwy gydol cyfnod yr Ŵyl.

 • Mae twyllwyr ar-lein am ddifetha eich Nadolig

  Cyhoeddwyd 5 Rhagfyr 2013

  Bob blwyddyn bydd mwy a mwy ohonom yn chwilio am ac yn prynu ein hanrhegion dros y rhyngrwyd, yn hytrach na brwydro gyda thyrfaoedd y stryd fawr, a bob blwyddyn mae twyllwyr yn dod o hyd i ffyrdd newydd i symud ein harian i’w pocedi hwy.

 • Peidiwch â chael eich twyllo y Nadolig hwn

  Cyhoeddwyd 29 Tachwedd 2013

  Mae Heddlu’r Ffiniau yn atgoffa siopwyr Nadolig i fod ar eu gwyliadwriaeth am nwyddau ffug sy’n gorlifo’r farchnad yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

 • Diogelwch ar gyfer dioddefwyr trais domestig

  Cyhoeddwyd 25 Tachwedd 2013

  25 Tachwedd: Diwrnod y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Merched: Cyhoeddodd y Swyddfa Gartref y bydd yn cyflwyno dwy fenter i fynd i’r afael â thrais domestig a cham-drin ledled heddluoedd yng Nghymru a Lloegr o fis Mawrth y flwyddyn nesaf.

 • Comisiynwyr Heddlu a Throsedd: Eu blwyddyn gyntaf

  Cyhoeddwyd 19 Tachwedd 2013

  Bu’n flwyddyn ers ethol y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd i’w swyddi. Ers hynny maent wedi bod yn gweithio i sicrhau plismona mwy effeithlon ac effeithiol ar ran y cyhoedd y maent yn eu gwasanaethu ac maent yn fwy gweledol ac atebol am blismona na’r awdurdodau heddlu y gwnaethant eu disodli.

 • Taclo’r Taclau yn dathlu 25 mlynedd

  Cyhoeddwyd 11 Tachwedd 2013

  A hithau nawr yn bump ar hugain oed mlwydd oed, mae elusen Taclo’r Taclau y DU wedi derbyn rhagor nag 1.4 miliwn darn o wybodaeth ddefnyddiol sydd wedi arwain at dros 120,000 o arestiadau, gwerth dros £125 miliwn o nwyddau wedi’u dwyn yn cael eu hadfer a gwerth rhagor na £300 miliwn o gyffuriau anghyfreithlon yn cael eu hatafaelu.

 • Peidiwch â mynd i drwbl gyda thân gwyllt

  Cyhoeddwyd 7 Tachwedd 2013

  Gall nosweithiau tân gwyllt fod yn llawer o hwyl, gyda gwreichion a ffrwydradau yn llenwi’r awyr. Ond gall yr hyn sy’n hwyl i rai beri gofid i eraill, yn arbennig y rhai bregus a’r oedrannus yn ein cymunedau. Mae taflu tân gwyllt, neu danio un mewn man cyhoeddus, yn anghyfreithlon.

 • Croeso i wefan newydd Police.uk

  Cyhoeddwyd 7 Tachwedd 2013

  Ochr yn ochr â’r data troseddau lefel stryd a chanlyniadau a gyflwynwyd o’r newydd, rydym wedi gwella a datblygu rhai nodweddion ar y wefan ac wedi gwella cynllun y wefan er mwyn ei gwneud hi’n haws i chi ganfod, deall a defnyddio’r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)