Riportio trosedd

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Os ydych wedi bod yn ddioddefwr trosedd neu'n meddwl eich bod wedi bod yn dyst i drosedd, dylech ei riportio i’r heddlu ar unwaith. Gellid defnyddio eich gwybodaeth i atal troseddau eraill a helpu i gadw pobl eraill yn ddiogel. Darganfyddwch y gwahanol ffyrdd i riportio trosedd.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser

Os ydych wedi cael eich mygio, eich anafu'n ddrwg, neu yr ymosodwyd arnoch mewn unrhyw ffordd, neu os ydych newydd weld trosedd ddifrifol yn cael ei chyflawni, yna dylech ffonio 999 cyn gynted â phosibl.

Dylai eich galwad gael ei hateb o fewn deg eiliad. Bydd aelod hyfforddedig o staff yn gofyn i chi ddisgrifio beth ddigwyddodd a lle rydych chi. Efallai y bydd yn gofyn a ydych angen unrhyw wasanaeth brys arall, megis ambiwlans.

Os yw'r sefyllfa'n argyfwng, bydd swyddog heddlu yn dod i'r lleoliad i siarad â chi. Bydd yn gofyn i chi egluro beth ddigwyddodd, a gall eich helpu i benderfynu beth i'w wneud nesaf.

Sut i riportio troseddau di-argyfwng

Os ydych eisiau riportio mân drosedd, megis ffôn symudol wedi ei ddwyn, dylech fynd i'ch gorsaf heddlu agosaf i'w riportio, neu ffonio eich heddlu lleol yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban neu Ogledd Iwerddon drwy ddeialu 101.

Dylech ffonio 101 i riportio troseddau a phryderon eraill sydd ddim angen ymateb ar frys. Er enghraifft:

 • Mae eich car wedi’i ddwyn
 • Mae eich eiddo wedi’i ddifrodi
 • Rydych yn amau defnydd neu ddelio cyffuriau yn eich cymdogaeth

Neu i:

 • Rhoi gwybodaeth i’r heddlu am drosedd yn eich ardal
 • Siarad â’r heddlu am ymholiad cyffredinol

Cymorth i Ddioddefwyr

Mae pobl a grwpiau a all helpu os ydych wedi bod yn ddioddefwr trosedd. Gallant eich helpu pan fyddwch yn riportio trosedd, pan fyddwch yn mynd i'r llys ac ar ôl treial.

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn cynnig cymorth a chefnogaeth am ddim i ddioddefwyr troseddau yn cynnwys:

 • Cefnogaeth emosiynol - er enghraifft, ymdopi gydag ôl-effeithiau troseddau
 • Cymorth ymarferol megis newid y cloeon neu gymorth i lenwi ffurflenni ar gyfer yswiriant ac iawndal
 • Cyngor ynglŷn â delio â'r heddlu
 • Cymorth i ddod o hyd i gwnselydd

Gallwch gysylltu â Chymorth i Ddioddefwyr hyd yn oed os yw'r drosedd wedi digwydd gryn amser yn ôl neu os nad ydych wedi ei riportio i’r heddlu.

Yng Nghymru a Lloegr, gallwch ffonio Cymorth i Ddioddefwyr ar 08 08 16 89 111 neu ewch i wefan Cymorth i Ddioddefwyr.

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch ffonio Cymorth i Ddioddefwyr Gogledd Iwerddon ar 028 9024 3133 neu fynd i wefan Cymorth i Ddioddefwyr Gogledd Iwerddon.

Sut i riportio troseddau yn ddienw

Os ydych am riportio trosedd, ond nad ydych am i’r heddlu wybod pwy ydych, ffoniwch Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.

Bydd Taclo’r Taclau yn gofyn cwestiynau am y drosedd y mae gennych wybodaeth amdani ond ni fydd byth yn gofyn cwestiynau amdanoch chi. Os oes gennych unrhyw bryder y gellir olrhain eich galwad, sicrhewch eich hun drwy ddeialu 141 cyn 0800 555 111, sy’n rhoi bloc ar eich rhif. Neu defnyddiwch flwch ffonio - mae am ddim. Gan fod Taclo’r Taclau yn rhif 0800, mae galwadau am ddim o linell tir ac nid ydynt yn ymddangos ar fil ffôn BT na chebl.

Neu, gallwch riportio trosedd yn ddienw gyda Taclo’r Taclau ar-lein.

Sut i riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol

Y cam cyntaf yw siarad ag aelodau eich tîm plismona cymdogaeth lleol (mae eu manylion ar gael ar eu tudalen cymdogaeth; chwiliwch am eich tîm gyda’r botwm chwilio ar frig y dudalen hon). Mae'r timau hyn yn gweithio'n agos gyda thrigolion er mwyn helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol, felly mae angen iddynt wybod beth sy'n digwydd yn eich ardal. Gallant ddarparu cefnogaeth a chyngor, a'ch helpu i benderfynu sut i ymdrin â’r sefyllfa. Os ydych chi a'ch cymydog yn denantiaid landlord cymdeithasol (y cyngor neu gymdeithas tai), gallwch hefyd ei riportio i'ch landlord.

Os yw'r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio ar ansawdd eich bywyd, neu'n gwneud i chi bryderu am eich diogelwch a diogelwch eraill, cysylltwch â'r orsaf heddlu leol yn uniongyrchol. Bydd staff sy'n gweithio yno yn eich helpu i gofnodi cwyn.

Os yw'r broblem yn ymwneud â sŵn, gallai eich cyngor lleol ddod yn rhan o'r mater, gan mai cynghorau, yn hytrach na'r heddlu, yn aml sy’n delio â phroblemau sŵn.

Sut i riportio troseddau casineb

Mae'r heddlu a'r llysoedd yn ymdrin â throseddau casineb yn ddifrifol iawn. Mae troseddau casineb yn annifyr i ddioddefwyr a'u ffrindiau a’u teuluoedd, ac yn creu atgasedd mewn cymunedau.

Trosedd casineb yw unrhyw drosedd sydd wedi ei thargedu ar berson neu grŵp o bobl oherwydd rhagfarn neu elyniaeth ynglŷn â:

 • Hil - yn cynnwys diwylliant, cenedligrwydd ac iaith
 • Crefydd a chred
 • Cyfeiriadedd rhywiol
 • Hunaniaeth drawsrywiol - yn cynnwys unrhyw un sy'n drawsrywiol, trawsrywyddol, trawswisgwr neu sydd yn meddu ar Dystysgrif Adnabyddiaeth Rhyw
 • Anabledd - yn cynnwys amhariad corfforol neu feddyliol, neu anableddau dysgu

Bydd yr heddlu yn trin troseddau casineb fel blaenoriaeth. Gall y llysoedd hefyd osod dedfryd fwy difrifol nag ar gyfer trosedd debyg sydd heb gymhelliad casineb.

Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi dioddef trosedd casineb, dylech ei riportio i’r heddlu cyn gynted â phosibl. Mae gan rai heddluoedd swyddogion dynodedig i ddelio â mathau arbennig o droseddau casineb.

Drwy ei riportio pan fydd yn digwydd i chi, efallai y gallwch ei atal rhag digwydd i rywun arall. Byddwch hefyd yn helpu'r heddlu i ddeall eangder troseddau casineb yn eich ardal leol fel y gallant ymateb yn well iddynt.

Os nad ydych am fynd yn uniongyrchol at yr heddlu, gallwch hefyd riportio’r drosedd ar-lein yn report-it.org.uk neu, yng Ngogledd Iwerddon, drwy’r PSNI.

Sut allaf riportio twyll?

Gallwch riportio twyll wrth Action Fraud ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos gan ddefnyddio ei offer riportio twyll ar-lein neu drwy ffonio 0300 123 2040.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)