Byrgleriaeth

Mae rhan yr Heddlu mewn byrgleriaeth ddomestig yn dechrau y funud y byddwch yn ffonio.

Os yw’r fyrgleriaeth yn dal i ddigwydd ffoniwch 999 a byddwn yn anfon swyddog ar unwaith. Os ydyw eisoes wedi digwydd ffoniwch 101. Bydd swyddogion yn dod i’ch tŷ cyn gynted â phosibl.

Byrgleriaeth yn digwydd?

Os yw’r fyrgleriaeth yn dal i ddigwydd anfonir gwahanol lefelau o ymateb yn dibynnu ar yr amgylchiadau ac argaeledd. Byddwn yn cynnal ymholiadau o ddrws i ddrws er mwyn casglu gwybodaeth yn ogystal ag edrych ar luniau teledu cylch cyfyng cyfagos.

Bydd swyddogion yn chwilio am dystiolaeth fforensig, megis olion bysedd neu olion traed, ac os deuir o hyd i rai bydd Ymchwilydd Lleoliad Trosedd yn mynychu.

Byrgleriaeth sydd eisoes wedi digwydd

O’r yw’r fyrgleriaeth wedi digwydd eisoes byddwn yn cynnal ymholiadau o ddrws i ddrws er mwyn casglu gwybodaeth yn ogystal ag edrych ar luniau teledu cylch cyfyng cyfagos.

Bydd swyddogion yn chwilio am dystiolaeth fforensig, megis olion bysedd neu olion traed, ac os deuir o hyd i rai bydd Ymchwilydd Lleoliad Trosedd yn mynychu.

Fforenseg wedi’i ganfod

Cymharir olion bysedd yn erbyn ein cronfa ddata genedlaethol i chwilio am rai sy’n cyfateb. Os deuir o hyd i olion sy’n cyfateb byddwn un ceisio arestio’r un dan amheuaeth.

Ar ôl cymryd datganiad, bydd swyddogion yn gadael manylion cyswllt ac yn gofyn i chi pa mor aml yr ydych am gael gwybodaeth am unrhyw ddatblygiadau. Yna trosglwyddir yr ymchwiliad o ddwylo’r swyddogion ymatebol i’r Uned Fyrgleriaeth.

Os deuir o hyd i luniau teledu cylch cyfyng clir, fe’u rhennir o fewn llu’r heddlu ac weithiau fe’u rhyddheir i’r cyfryngau. Caiff proffiliau ffotoffit eu creu cyn belled â bod disgrifiad da o’r un dan amheuaeth. Os bydd y cyhoedd yn adnabod yr un dan amheuaeth dylent gysylltu â’r heddlu ar unwaith.

Dim fforenseg wedi’i ganfod

Os na ddeuir o hyd i dystiolaeth fforensig, ar ôl cymryd datganiad bydd y swyddogion yn gadael manylion cyswllt ac yn gofyn i chi pa mor aml yr ydych am gael gwybodaeth am unrhyw ddatblygiadau. Yna trosglwyddir yr ymchwiliad o ddwylo’r swyddogion ymatebol i’r Uned Fyrgleriaeth.

Os deuir o hyd i luniau teledu cylch cyfyng clir, fe’u rhennir o fewn llu’r heddlu ac weithiau fe’u rhyddheir i’r cyfryngau. Caiff proffiliau ffotoffit eu creu cyn belled â bod disgrifiad da o’r un dan amheuaeth.

Os bydd y cyhoedd yn adnabod yr un dan amheuaeth dylent gysylltu â’r heddlu ar unwaith.

Adnabuwyd yr un dan amheuaeth

Gallwch riportio gwybodaeth yn ddienw drwy Taclo’r Taclau neu drwy gysylltu’n uniongyrchol â’r heddlu ar 101.

Ni allwn bwysleisio digon pa mor bwysig yw hi bod tystion yn dod ymlaen i’n helpu i gasglu cymaint o dystiolaeth â phosibl. Oherwydd diffyg tystiolaeth, yn aml y bydd llawer o fyrgleriaethau, ar ôl iddynt gael eu hymchwilio, yn dod i'r canlyniad ‘dim gweithredu pellach gan yr heddlu’. Fodd bynnag, os daw tystiolaeth newydd i’r amlwg gellir ailagor yr achos.

Os adnabyddir yr un dan amheuaeth byddwn yn chwilio amdano/amdani ac yn ei arestio. Eir â’r un dan amheuaeth i’r ddalfa lle byddwn yn ei gyfweld a’i holi am y dystiolaeth yr ydym wedi ei chasglu.

Efallai y gofynnir i rai dan amheuaeth gymryd rhan mewn VIPER (Recordiad Electronig Fideo Llinell Adnabod (VIPER)).

Adnabod ac arestio

Os adnabyddir yr un dan amheuaeth byddwn yn chwilio amdano/amdani ac yn ei arestio. Eir â’r un dan amheuaeth i’r ddalfa lle byddwn yn ei gyfweld a’i holi am y dystiolaeth yr ydym wedi ei chasglu.

Efallai y gofynnir i rai dan amheuaeth gymryd rhan mewn VIPER (Recordiad Electronig Fideo Llinell Adnabod (VIPER)).

VIPER (Recordiad Electronig Fideo Llinell Adnabod)

Yn ystod sesiwn VIPER dangosir proffil fideo o’r un dan amheuaeth a gofynnir i’r tyst adnabod yr un dan amheuaeth o blith o leiaf 11 llun arall.

Hyd yn oed wedi adnabyddiaeth gadarnhaol efallai y bydd yr un dan amheuaeth yn herio’r adnabyddiaeth ac yn rhoi alibi. Mewn achos o’r fath bydd yr un dan amheuaeth yn cael ei gadw yn y ddalfa neu’n cael ei ryddhau ar fechnïaeth tra cynhelir ymholiadau i gadarnhau’r alibi neu i adolygu’r dystiolaeth.

Unwaith y bydd y dystiolaeth wedi’i chasglu cyflwynir y ffeiliau i gynrychiolwyr cyfreithiol Gwasanaeth Erlyn y Goron. Byddant hwy’n penderfynu a oes posibilrwydd realistig o euogfarn. Os bydd gennym dystiolaeth ddigon da ceisir penderfyniad cyflym gan Wasanaeth Erlyn y Goron.

Oddi yma gellir gweithredu mewn un neu ddwy ffordd.

Cyflwynwyd Ffeiliau i Wasanaeth Erlyn y Goron

Unwaith y bydd y dystiolaeth wedi’i chasglu cyflwynir y ffeiliau i gynrychiolwyr cyfreithiol Gwasanaeth Erlyn y Goron. Byddant hwy’n penderfynu a oes posibilrwydd realistig o euogfarn. Os bydd gennym dystiolaeth ddigon da ceisir penderfyniad cyflym gan Wasanaeth Erlyn y Goron.

Oddi yma gellir gweithredu mewn un neu ddwy ffordd.

Cyhuddwyd

Os bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn penderfynu y dylai’r achos fynd i’r llys, cyhuddir yr un dan amheuaeth a phennir dyddiad ar gyfer y gwrandawiad llys. Os oes perygl y bydd troseddau pellach yn cael eu cyflawni neu na fydd yr un dan amheuaeth yn mynychu’r gwrandawiad llys, efallai y caiff ei anfon yn ôl i’r carchar.

Rhyddhawyd

Os bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn penderfynu na ddylai’r achos fynd i’r llys, caiff yr un dan amheuaeth ei ryddhau heb gyhuddiad neu ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod yr heddlu’n cynnal ymholiadau pellach.

Casgliad

Nawr eich bod wedi darllen beth sy’n gysylltiedig mewn ymholiad byrgleriaeth, rydych yn gwybod y rhan hollbwysig y gallwch chi ei chwarae mewn dod ymlaen gydag unrhyw wybodaeth. Os ydych am gael gwybod am droseddu yn eich ardal a beth mae’r heddlu a’r asiantaethau cyfiawnder troseddol yn ei wneud i fynd i’r afael â hyn, teipiwch eich cod post yn police.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i helpu i atal byrgleriaeth ewch i’r adran gwybodaeth a chyngor ar y wefan hon.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)