Trais Domestig

Os ydych chi wedi, neu yn, dioddef trais neu gam-drin domestig yna efallai mai cael cymorth yw’r peth pwysicaf y gallwch ei wneud.

Mewn argyfwng ffoniwch 999. Os nad yw’n argyfwng gallwch gysylltu â’ch gorsaf heddlu leol a thrafod eich sefyllfa gyda hwy.

Cysylltwch ag unrhyw rai o’r sefydliadau canlynol i gael cymorth a chyngor am gam-drin domestig:

Gallwch hefyd fynd i GOV.UK i gael rhagor o gymorth a chyngor.

Troseddau rhyw

Mae unrhyw gyffyrddiad rhywiol heb eich cydsyniad yn ymosod rhywiol ac mae’n drosedd.

Bydd cysylltu â’r heddlu yn dechrau’r broses o ymchwilio eich ymosodwr. Blaenoriaeth swyddog yr heddlu yw eich diogelu chi. Os byddwch yn dewis cefnogi ymchwiliad gan yr heddlu cewch eich cefnogi bob cam o’r ffordd.

Nid oes wahaniaeth pa mor bell yn ôl yr ymosodwyd arnoch, bydd yr heddlu yn dal eisiau clywed beth ddigwyddodd. Os nad ydych yn teimlo eich bod yn barod i fynd at yr heddlu, mae Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) yn darparu gofal meddygol a chefnogaeth a gallant hefyd gasglu tystiolaeth fforensig.

Gallwch ddod o hyd i’ch SARC agosaf yma.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â riportio trosedd, cael cefnogaeth a phroses yr heddlu a mwy ewch i: https://www.police.uk/information-and-advice/reporting-crime/

Cefnogaeth i ddioddefwyr trosedd

Y Cod Dioddefwyr

Os ydych wedi dioddef trosedd, mae gennych hawl i wybodaeth a chefnogaeth gan asiantaethau cyfiawnder troseddol megis yr heddlu a’r llysoedd.

Mae’r Cod Dioddefwyr yn egluro beth allwch chi ei ddisgwyl gan yr asiantaethau cyfiawnder troseddol o’r funud y byddwch yn riportio trosedd i beth sy’n digwydd wedi achos llys.

Mae’r Cod Dioddefwyr ar gael yn GOV.UK.

Cefnogaeth genedlaethol a lleol

Gall sefydliadau cymorth i ddioddefwyr gynnig cymorth gwerthfawr os ydych wedi bod yn ddioddefwr trosedd. Gallant eich helpu pan fyddwch yn riportio trosedd, pan fyddwch yn mynd i’r llys ac yn dilyn achos mewn llys.

Mae’r gefnogaeth y gall y sefydliadau hyn ei chynnig yn cynnwys:

  • Cefnogaeth emosiynol - er enghraifft, ymdopi gydag ôl-effeithiau troseddau
  • Cymorth ymarferol megis newid y cloeon neu gymorth i lenwi ffurflenni ar gyfer hawliadau yswiriant ac iawndal
  • Cyngor ynglŷn â delio â'r heddlu
  • Cymorth i ddod o hyd i gwnselydd

Gallwch gysylltu â’r grwpiau hyn hyd yn oed os digwyddodd y drosedd gryn amser yn ôl neu os nad ydych wedi ei riportio wrth yr heddlu.

Nid yw sefydliadau cymorth i ddioddefwyr, megis elusennau, wedi eu cwmpasu gan y Cod Dioddefwyr, sy’n canolbwyntio ar wneud yn siŵr bod asiantaethau cyfiawnder troseddol - megis yr heddlu a’r llysoedd - yn rhoi’r gwasanaeth y mae ganddynt yr hawl iddo i ddioddefwyr.

Gall y gefnogaeth a roddir gan sefydliadau cymorth i ddioddefwyr fod yn werthfawr iawn, wedi ei harwain gan unigolion sydd wedi eu hyfforddi i gefnogi dioddefwyr trosedd. Gall y gefnogaeth fod yn arbenigol iawn, er enghraifft y rheiny a sefydlwyd yn arbennig i helpu dioddefwyr trais rhywiol neu’r rheiny sy’n bodoli i gefnogi plant.

Gallwch chwilio am wasanaethau dioddefwyr lleol yn eich ardal .

O fis Hydref 2014, bydd eich comisiynydd heddlu a throsedd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau dioddefwyr lleol yn eich ardal. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y gwaith y mae’n ei wneud i gefnogi dioddefwyr ar ei wefan.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)