Gellir atal y rhan fwyaf o droseddau cerbydau. Gall gymryd cyn lleied â 10 eiliad i leidr ddwyn rhywbeth o'ch car. Y ffordd orau i ddiogelu eich eiddo yw cloi eich car pan fyddwch yn ei adael. Mae pethau eraill y gallwch eu gwneud yn cynnwys:

 • Symud popeth o'r car; peidiwch hyd yn oed adael siaced lle gellir ei gweld
 • Cau'r to haul a'r ffenestri pan fyddwch yn gadael
 • Peidio â chadw pethau yn y gist; ewch â hwy gyda chi
 • Cadw gwybodaeth perchnogaeth car yn eich cartref, nid yn eich car
 • Cael trefn arferol er mwyn gwneud yn siwr eich bod bob amser yn tynnu'r allwedd o'r taniwr
 • Mynd â stereo ac offer 'sat nav' y gellir eu tynnu’n rhydd gyda chi
 • Yn ogystal, gall defnyddio platiau rhif diogel (gwrth ddwyn) wneud eich platiau yn llai deniadol i ladron

Gall lle y byddwch yn parcio wneud gwahaniaeth mawr i ddiogelwch eich car a'ch eiddo. Cadwch lygad am feysydd parcio a gymeradwyir gan gynllun Parcio Diogelach yr heddlu. Gallwch ddod o hyd iddynt drwy edrych am eu harwyddion 'Park Mark' nodedig.

Sut i gadw eich car yn ddiogel adref

Bydd lladron weithiau'n torri i mewn i dai i chwilio am allweddi car. Gallant hefyd ddefnyddio gwifrau a bachau 'i geisio llusgo' eich allweddi drwy'r twll llythyrau.

Cadwch eich allweddi yn bell oddi wrth ddrysau a ffenestri, ac allan o'r golwg.

Ysgythrwch rif cofrestru eich cerbyd, neu saith digid olaf rhif adnabod y cerbyd (VIN) ar ei ffenestri. Gall hyn ddiannog troseddwyr, gan ei fod yn gwneud eich car yn anoddach i'w werthu. Mae hefyd yn ei gwneud hi'n haws i'r heddlu ddychwelyd y car i chi os caiff ei ddwyn.

Cael cymorth wrth brynu car ail law

Os ydych yn meddwl am brynu car mae'n syniad da i wneud ychydig o waith ymchwil cyn prynu. Mae rhai cerbydau yn fwy diogel nag eraill.

Mae cwmni yswiriant Thatcham yn caniatáu i chi gymharu diogelwch ceir, beiciau modur a thryciau newydd. Mae'n rhoi sgôr pwyntiau i bob cerbyd. Gall y sgôr hwnnw ddangos i chi sut y mae'r car yr ydych yn ystyried ei brynu yn cymharu ag eraill ar y farchnad.

Os ydych yn prynu car ail law, gall yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) hefyd ddweud wrthych beth mae'n ei wybod am y cerbyd. Gall y wybodaeth honno gynnwys y gwneuthuriad a'r model, y flwyddyn y cafodd ei adeiladu, ac a oes treth yn ddyledus ar y cerbyd.

Beiciau modur

Mae digonedd o ffyrdd i chi helpu i gadw eich beic modur yn ddiogel:

 • Clowch eich beic bob amser a gosodwch ei larwm os oes un ganddo
 • Ceisiwch ddefnyddio man parcio penodol ar gyfer beiciau modur sydd â stand a dolen ddiogelwch
 • Pan fyddwch yn gadael eich beic am beth amser, ceisiwch ei gloi wrth rywbeth cadarn. Adref gallwch ffitio ategolion arbennig i gloi eich beic wrthynt
 • Defnyddiwch orchudd beic modur
 • Marciwch y beic modur gyda'i rif adnabod cerbyd (VIN)
 • Peidiwch â gadael eitemau megis helmedi neu eiddo arall gyda'ch beic
 • Meddyliwch am lle yr ydych yn parcio - ceisiwch barcio lle mae llawer o bobl yn pasio, goleuo da a theledu cylch cyfyng

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)