Mae technoleg yn ein caniatáu i wneud mwy a mwy o bethau drwy ein ffonau - o siopa i fancio i gyfryngau cymdeithasol - yn ogystal â gwneud galwadau ac anfon negeseuon testun. Nid yn unig bod ein ffonau yn fwy gwerthfawr ynddynt eu hunain, bydd llawer ohonynt hefyd yn cynnwys data gwerthfawr, boed hwnnw’n gerddoriaeth a ffilmiau a lawrlwythwyd, y lluniau a dynnwyd gennych, neu wybodaeth bersonol arall. O ganlyniad, gall ffonau symudol fod yn darged atyniadol iawn i ladron, a bydd colli ffôn yn peri anghyfleuster mawr i’r defnyddiwr.

Fodd bynnag, mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i ddiogelu eich ffôn symudol rhag lladrad, yn cynnwys:

 • defnyddiwch y nodweddion diogelwch a ddarperir
 • byddwch yn ymwybodol o'ch amgylchoedd
 • gwybod sut i'w adnabod pan gaiff y ffôn ei ddwyn

Nodweddion diogelwch

Mae gan y rhan fwyaf o ffonau symudol ystod o nodweddion diogelwch a fwriedir i atal unrhyw un arall eu defnyddio pe caent eu dwyn. Mae'r nodweddion diogelwch hyn yn cynnwys:

 • angen rhoi rheolaeth mynediad megis cod unigryw (PIN, cyfrinair neu ryw fath o batrwm) neu ddilysiad biometrig (megis olion bysedd neu dull adnabod wyneb) ar ryngwyneb defnyddiwr eich dyfais llaw i’w ddatgloi
 • olrhain lleoliad eich dyfais llaw gan ddefnyddio gwasanaeth o bell
 • clirio data oddi ar, neu gloi eich dyfais llaw o bell (er enghraifft, gan ddefnyddio dyfais arall a alluogir gan y rhyngrwyd)
 • gweithrediad i arddangos neges cartref/sgrin cloi i rywun a allai ddod o hyd i’ch dyfais llaw er mwyn eich helpu i ddod o hyd iddi.
 • atal lladron rhag ailosod eich dyfais llaw i’w osodiad ffatri er mwyn osgoi unrhyw godau unigryw neu nodweddion diogelwch eraill yr ydych yn eu defnyddio i ddiogelu eich dyfais llaw

Fodd bynnag, bydd y nodweddion hyn ond yn diogelu eich ffôn symudol os byddant ymlaen . Bwriedir i’r tabl isod gyfeirio darllenwyr at y math o nodweddion diogelwch sydd ar gael gan nifer o brif wneuthurwyr ffonau symudol. Efallai na fydd rhai o’r nodweddion hyn ar gael ar rai dyfeisiau llaw. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r hyn sydd ar gael ar ddyfeisiau llaw penodol, dilynwch y ddolen berthnasol i wefan y gwneuthurwr/darparwr meddalwedd. Nid oes gan y Swyddfa Gartref unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau hyn na'r adnoddau, ac nid yw'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu ddifrod all ddeillio o'u defnyddio.

Gwerthwr /OS Rheolaeth mynediad (yn cynnwys PIN, cyfrinair, patrwm neu ddilysiad biometrig) Lleoli dyfais llaw o bell Clirio data o bell Cloi dyfais llaw o bell Arddangos neges cartref/sgrin cloi Atal rhag defnyddio ailosod nodweddion diogelwch ffatri heb awdurdod i ddatgloi dyfais llaw Caiff defnyddwyr eu harwain drwy’r broses ddiogelwch fel rhan o’r broses gosod
Apple Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd
Blackberry Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd
Huawei Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd
HTC Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd
LG Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd
Samsung Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd
Sony Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd
Windows Phone Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd Oedd

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am nodweddion diogelwch eich ffôn yn y mannau canlynol:

Apple
https://support.apple.com/en-gb/HT5818
https://support.apple.com/en-gb/HT5883
https://support.apple.com/en-gb/HT201472
Blackberry
Ar gyfer dyfeisiau Blackberry 10
http://helpblog.blackberry.com/2015/06/getting-started-with-anti-theft-protection-in-blackberry-10-os-version-10-3-2/
https://help.blackberry.com/en/blackberry-protect/1.3/help/als1343420540228.html
https://protect.blackberry.com
Ar gyfer dyfeisiau BlackBerry cynharach
https://appworld.blackberry.com/webstore/content/20844/?lang=eng
Huawei
https://consumer.huawei.com/en/support/index.htm
https://support.google.com/nexus/answer/2824802?hl=en
HTC
https://www.htc.com/uk/smartphones/
https://www.google.com/android/devicemanager
LG
https://www.lg.com/uk/support
https://www.google.com/android/devicemanager
Samsung
https://www.samsung.com/uk/support
Sony
http://support.sonymobile.com/global-en/xperiaz3plus/userguide/Resetting-your-device/
http://support.sonymobile.com/global-en/xperiaz3/kb/0231018807c614a08013cec540b5700749d/
http://support.sonymobile.com/global-en/xperiaz3/kb/801930740459b7de40150830a2e050065bb/
Windows Phone
https://support.microsoft.com/en-gb/help/11579
https://support.microsoft.com/en-gb/help/10549/microsoft-account-protect-my-phone

Gwybod sut i adnabod eich ffôn symudol os caiff ei ddwyn

Mae angen i chi wybod mwy na beth yw model a lliw eich dyfais llaw. Mae gan bob dyfais llaw a gynhyrchir i’w defnyddio yn y DU Rif Adnabod Offer Symudol Rhyngwladol (IMEI) unigryw sydd wedi’i weirio iddo yn ystod y broses gweithgynhyrchu. Bydd gwybod yr IMEI yn cynorthwyo'r heddlu i adnabod eich dyfais llaw pe bai'n cael ei dwyn. Bydd gweithredwyr rhwydwaith yn y DU hefyd yn atal ffôn sydd wedi’i ddwyn rhag gweithio ar draws eu rhwydweithiau gwahanol os ydynt yn gwybod ei IMEI.

Gallwch ddod o hyd i IMEI eich dyfais llaw drwy:

 • teipio *#06# i fysellbad neu ddeialydd eich dyfais llaw
 • edrych y tu fewn i flwch batri neu gerdyn SIM eich dyfais llaw
 • edrych ar ochr y bocs, neu ar y gwaith papur cysylltiedig, y gwnaethoch ei dderbyn wrth brynu'r ddyfais llaw

Bod yn ymwybodol o’ch amgylchedd pan fyddwch yn defnyddio eich ffôn symudol

Dyma dri pheth syml i'w hystyried er mwyn diogelu eich dyfais llaw rhag lladron sy’n bachu ar y cyfle:

 • Mae lleoliadau prysur megis lleoliadau cyngerdd, canolfannau siopa a thrafnidiaeth gyhoeddus (lle mae cyswllt agos ag eraill yn arferol) yn fannau poblogaidd gan bigwyr poced, yn enwedig os yw eich dyfais llaw yn amlwg mewn bag agored neu i’w gweld yn eich poced cefn
 • meddyliwch am pryd yr ydych yn defnyddio eich ffôn - gall tu allan i orsafoedd rheilffordd danddaearol fod yn lleoliadau poblogaidd ar gyfer dwyn drwy gipio, gan fod pobl yn reddfol yn tynnu eu dyfeisiau llaw allan i wirio a ydynt wedi methu unrhyw alwad
 • peidiwch â gadael eich dyfais llaw heb ei gwarchod mewn mannau cyhoeddus - ni fyddech yn gadael eich waled heb ei gwarchod, ond mae’n syndod faint o bobl sy’n gadael eu ffôn symudol ar fwrdd pan fyddant yn mynd i’r bar i archebu diod, neu’n mynd i’r toiled

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)