Bob blwyddyn mae dros ddwy filiwn o Fwslemiaid yn dathlu Hajj drwy fynd ar bererindod i Mecca. Hwn yw cynulliad blynyddol o bobl mwyaf yn y byd. Ymhlith y dorf hon o ddynoliaeth mae miloedd o ddinasyddion y DU, gyda nifer ohonynt wedi cynilo am flynyddoedd gan wybod y bydd y daith, iddynt hwy, yn un unwaith mewn bywyd.

Yn anffodus, wrth i Hajj agosáu, bydd hefyd nifer sylweddol o Fwslemiaid a fydd wedi talu am becyn taith iddynt eu hunain a'u teulu dim ond i ddarganfod bod eu breuddwydion wedi eu chwalu’n deilchion gan dwyllwyr.

Bydd rhai yn cyrraedd Sawdi Arabia ac yn darganfod nad yw'r llety yr oeddent wedi ei archebu yn bodoli tra bydd eraill yn darganfod bod yr holl daith mewn gwirionedd yn sgâm a drefnwyd gan weithredwyr teithio anghyfreithlon sydd wedi diflannu gyda miloedd o bunnoedd o'u harian. Mewn ymateb i’r bygythiad parhaus hwn i Fwslemiaid sy'n cynllunio taith i Mecca, mae Heddlu Llundain, prif heddlu y DU ar gyfer twyll, wedi lansio ei ymgyrch i atal twyll Hajj cenedlaethol ar gyfer 2014.

Darllenwch ein taflen twyll Hajj arbennig (Ar gael mewn saith iaith)

Sut mae twyll Hajj yn digwydd

Mae Mwslemiaid sy'n siopa am y fargen orau ar gyfer taith i Mecca, yn eu cymuned leol ac yn fwyfwy ar-lein, yn cael eu denu gan becynnau - teithiau awyren, llety, visa - sy'n ymddangos i fod yn werth da am arian. Mae rhai gweithredwyr yn hysbysebu gostyngiadau mawr.

Gofynnir i unigolion dalu mewn arian parod neu wneud trosglwyddiad banc uniongyrchol cyn eu taith a dywedir wrthynt y byddant yn cael eu tocyn a'u dogfennau teithio yn nes at y dyddiad gadael. Ni fydd rhai byth yn eu derbyn.

Collodd Mohammed, 36 oed, o Birmingham £4,500 o ganlyniad i dwyll Hajj. Roedd yn teimlo llawer o embaras ond, yn bwysig, fe wnaeth riportio'r drosedd i Action Fraud.

I ddechrau roeddwn yn ofalus iawn i wneud yn siŵr fy mod ond yn ystyried pecynnau gan gwmnïau teithio cyfreithlon. Ond yna, yn anffodus, fe wnes gyrraedd gwefan a oedd yn cynnig bargeinion atyniadol iawn, ac fe'm perswadiwyd i roi ffydd ynddynt i ddarparu pererindod wych i Mecca. Wrth i Hajj nesáu ni chyrhaeddodd y tocynnau, a dechreuodd fy asiant beidio ateb fy ngalwadau, ac yna deuthum i'r pwynt pan sylweddolais fy mod wedi dioddef twyll Hajj.

Sut i ddiogelu eich hun a'ch anwyliaid rhag twyllwyr Hajj

  • Gwnewch eich gwaith ymchwil. Peidiwch ag archebu heb gynnal gwiriadau sylfaenol ar eich cwmni teithio/gweithredwr taith. Nid yw'r ffaith bod y cwmni’n cael ei argymell gan ffrind neu aelod o'r teulu yn sicrhau ei fod yn ddilys. Ewch ar-lein a chynhaliwch chwiliad ar y cwmni teithio i weld a oes pobl eraill wedi gwneud sylwadau ar ei wasanaethau.
  • Gwnewch yn siŵr fod eich cwmni teithio yn aelod o gymdeithas fasnachu gydnabyddedig megis ABTA. Mae’n rhaid i holl aelodau ABTA ddilyn cod ymddygiad a bodloni meini prawf er mwyn cael eu derbyn, gan leihau’r siawns bod cwmnïau twyllodrus yn ymuno. Gallwch wirio aelodaeth ABTA cwmni yn abta.com/go-travel/before-you-travel/find-a-member.
  • Os ydych yn archebu pecyn seiliedig ar daith awyren gwnewch yn siŵr fod eich cwmni teithio wedi ei ddiogelu gan ATOL (Trwyddedu Sefydliadau Teithiau Awyr) yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA). Os bydd y cwmni teithio'n cau i lawr tra eich bod yn Sawdi Arabia dylai eich tocyn ar gyfer y daith awyren yn ôl barhau i fod yn ddilys ond mae'n debyg y bydd gofyn i chi ad-dalu costau eich llety. Gallwch hawlio'r gost hon gan y CAA yn ogystal ag ad-daliad eich arian os nad ydych wedi teithio. Gallwch wirio ATOL yn www.caa.co.uk.
  • Mynnwch bopeth yn ysgrifenedig. Mynnwch delerau ac amodau ysgrifenedig bob amser gan y bydd y rhain yn rhoi manylion eich contract gyda'r cwmni teithio. Gwnewch yn siŵr fod manylion eich taith awyren, llety a fisa Hajj yn ddilys. Sicrhewch fod gennych lwybr papur y gellir ei archwilio a chadwch gofnodion o drafodion ariannol.
  • Peidiwch â thalu’r cwmni teithio gydag arian parod na throsglwyddiad banc uniongyrchol i gyfrif unigolyn. Bydd gan y rhan fwyaf o gwmnïau dilys gyfleusterau gyda banc i dderbyn cardiau credyd neu ddebyd. Os ydych yn talu drwy drosglwyddiad banc neu gydag arian parod ac y canfyddir wedyn bod y cwmni'n un twyllodrus bydd bron yn amhosibl cael eich arian yn ôl.

Os ydych wedi dioddef twyll Hajj

Peidiwch â dioddef yn dawel na theimlo embaras ynglŷn â mynd at yr heddlu. Mae'n bwysig iawn eich bod yn riportio'r drosedd wrth Action Fraud ar 0300 123 2040 neu yn www.actionfraud.police.uk.

Caiff yr holl adroddiadau eu hadolygu gan Swyddfa Gwybodaeth Twyllodrus Cenedlaethol Heddlu Llundain a gellir eu defnyddio i ganfod troseddwyr cyfresol a rhoi sail i ymchwiliadau heddlu gan heddluoedd lleol. Dim ond drwy wybod beth yw gwir faint y bygythiad y gall gorfodi’r gyfraith dargedu'n effeithiol y twyllwyr sy'n achosi'r mwyaf o niwed i'r gymuned Fwslimaidd.

Os ydych yn cael problemau defnyddwyr gyda'ch darparwr teithio Hajj, cysylltwch â safonau masnach drwy Linell Gymorth Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506 neu hajjhelp@birmingham.gov.uk.

Ffeithiau twyll Hajj

  • Mae 25,000 o Fwslemiaid Prydeinig yn teithio ar gyfer Hajj bob blwyddyn
  • mae Mwslemiaid Prydeinig yn gwario cymaint â £125 miliwn ar bererindodau bob blwyddyn
  • Mae gan heddlu adroddiadau am ddioddefwyr yn colli rhwng £1000 - £33,000
  • 42 yw cyfartaledd oedran dioddefwr twyll Hajj
  • Mae'r Cyngor Hajjis Prydeinig yn amcangyfrif bod nifer y dioddefwyr sy'n riportio i Action Fraud cyn lleied â 3%

Gwybodaeth bellach

I gael rhagor o wybodaeth am dwyll Hajj ewch i www.cbhuk.org.

I gael rhagor o wybodaeth am Hajj ewch i hajjinformation.com

Taflen twyll Hajj

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)