Mae cartrefi sydd heb unrhyw fesurau diogelwch o gwbl bum gwaith yn fwy tebygol i ddioddef byrgleriaeth na’r rhai sydd â mesurau diogelwch syml. Gall cloeon ffenestri da a chloeon marw cadarn wneud gwahaniaeth mawr.

Gall gwneud ambell beth wneud gwahaniaeth mawr i gadw eich cartref yn ddiogel rhag byrgleriaeth. Dyma rai cynghorion:

 • Clowch eich drysau a'ch ffenestri bob tro y byddwch yn gadael y tŷ, hyd yn oed pan fyddwch dim ond allan yn yr ardd, gan gofio dwbl-gloi drysau UPVC (codi’r ddolen a throi’r allwedd)
 • Cuddiwch eich holl allweddi, yn cynnwys allweddi’r car, o’r golwg ac ymhell o'r blwch llythyron (cofiwch y gellid defnyddio dyfais i fachu’r allweddi drwy’r blwch llythyron)
 • Gosodwch larwm lladron gweladwy (fel rhan o gyfres o fesurau atal - ni fydd larwm lladron ar ei ben ei hun yn rhwystro mynediad i’ch cartref)
 • Gosodwch oleuadau da tu allan
 • Gofynnwch i gymydog yr ydych yn ymddiried ynddo i gadw llygad ar eich eiddo
 • Gadewch setiau radio neu olau yn eich tŷ ar amserydd er mwyn gwneud i’r eiddo ymddangos fel pe bai rhywun ynddo
 • Gwnewch yn siŵr bod y ffensys o amgylch eich gardd mewn cyflwr da
 • Diogelwch feiciau yn eich cartref drwy eu cloi wrth wrthrych na ellir ei symud tu fewn i sied neu garej wedi ei chloi
 • Rhowch ysgolion ac offer i gadw; peidiwch â'u gadael tu allan lle gellid eu defnyddio i dorri mewn i'ch cartref
 • Sicrhewch fod gatiau ochr wedi eu cloi er mwyn rhwystro mynediad i gefn eich eiddo
 • Sicrhewch fod y ffens gefn mewn cyflwr da
 • Gwella goruchwyliaeth naturiol o flaen eich eiddo h.y. torri gwrychoedd
 • Marciwch eich eiddo gyda chod post a rhif tŷ a chofrestrwch eich eiddo am ddim gyda Immobilise
 • Ystyriwch ymuno â neu ffurfio cynllun Gwarchod Cymdogaeth
 • Symudwch unrhyw eitemau gwerthfawr fel na ellir eu gweld drwy ffenestri’r llawr gwaelod
 • Storiwch unrhyw eitemau uchel eu gwerth (h.y. gemwaith, pasbort) mewn sêff gadarn neu ddaeargell banc

Drysau a ffenestri

Yn y rhan fwyaf o achosion byrgleriaeth, torrodd y troseddwyr i mewn i'r tŷ neu'r fflat drwy'r drws, naill ai drwy orfodi'r clo neu ei gicio'n agored. Felly, gwnewch yn siŵr bod eich drysau'n gryf a chadarn. Ystyriwch osod bar er mwyn ychwanegu cryfder; gall saer cloeon eich cynghori ynglŷn â'r ffordd orau.

Mae paneli gwydr ar ddrysau yn arbennig o fregus. Os oes gennych un ar eich drws, gallech osod gwydr wedi'i lamineiddio, sy'n gryfach, yn ei le. Gallwch hefyd brynu ffilm mewn siop DIY y gallwch ei rhoi dros y gwydr er mwyn ei wneud yn anoddach i'w dorri.

Mae siopau diogelwch cartref a DIY yn gwerthu cloeon ag allwedd am bris rhesymol a fydd yn ffitio'r rhan fwyaf o ffenestri. Gosodwch gloeon ag allweddi ar bob ffenest llawr gwaelod a'r ffenestri i fyny grisiau sy'n hawdd eu cyrraedd.

Byrgleriaeth tynnu sylw

Os nad ydych yn siŵr pwy sydd wrth y drws, peidiwch â'i agor. Gwiriwch pwy sydd wedi galw drwy ffonio'r cwmni y maent yn honni ei gynrychioli e.e. nwy, trydan, dŵr a heddlu. Defnyddiwch y rhifau ffôn sydd wedi eu rhestru yn eich llyfr ffôn lleol neu sydd wedi ei ddarparu'n annibynnol gan eich darparwr gwasanaeth. Peidiwch â defnyddio unrhyw rifau ffôn a ddarperir gan y sawl sydd wrth y drws - gallant fod yn rai ffug. Nid yw'r 'Bwrdd Dŵr' yn bodoli mwyach, hen deitl a ddefnyddir gan alwyr ffug yn unig ydyw.

Mynd i ffwrdd ar wyliau

Gwnewch eich cartref i edrych fel petai rhywun yn byw ynddo:

 • Defnyddiwch switsis ar amserydd i droi'r golau a'r radio ymlaen pan aiff yn dywyll
 • Canslwch unrhyw bapurau newydd neu laeth
 • Defnyddiwch wasanaeth 'keepsafe' y Post Brenhinol - maent yn cadw eich post am hyd at 2 fis tra byddwch i ffwrdd. Mae post ar garreg eich drws yn arwydd nad ydych adref
 • Gall cymdogion yr ydych yn ymddiried ynddynt helpu drwy gasglu eich post, agor a chau llenni a gallent barcio eu car o flaen eich tŷ
 • Peidiwch â thrafod eich trefniadau gwyliau ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol cyhoeddus - gall byrgleriaid fanteisio ar unrhyw wybodaeth a roddir gennych

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)