101 - Rhif heddlu pan nad oes brys

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

101 yw'r rhif i alw pan fyddwch am gysylltu â’ch heddlu lleol yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban neu Ogledd Iwerddon – pan fo’r alwad yn llai o argyfwng na galwad 999.

Pryd ddylwn ddefnyddio 101?

Dylech ffonio 101 i riportio troseddau a phryderon eraill sydd ddim angen ymateb ar frys. Er enghraifft:

  • Mae eich car wedi’i ddwyn
  • Mae eich eiddo wedi’i ddifrodi
  • Rydych yn amau defnydd neu ddelio cyffuriau yn eich cymdogaeth

Neu i:

  • Rhoi gwybodaeth i’r heddlu am drosedd yn eich ardal
  • Siarad â’r heddlu ynglŷn ag ymholiad cyffredinol

Dylech bob amser ffonio 999 pan fydd yn argyfwng, megis pan fydd trosedd yn cael ei chyflawni, pan fydd rhywun dan amheuaeth o drosedd gerllaw, pan fo perygl i fywyd neu pan fod trais yn cael ei ddefnyddio neu ei fygwth.

Beth am faterion niwsans neu faterion amgylcheddol?

Dylech barhau i gysylltu â’ch cyngor lleol ynglŷn â materion cyffredinol yn eich ardal, megis:

  • Cŵn yn baeddu
  • Cerbydau wedi eu gadael
  • Dympio a thipio anghyfreithlon
  • Fandaliaeth i eiddo cyhoeddus

I gael gwybodaeth ynglŷn â sut i gysylltu â’ch cyngor lleol ewch i www.gov.uk/find-your-local-council.

Lle mae 101 ar gael?

Mae 101 ar gael dim ond os ydych yn ffonio o Gymru, Lloegr, Yr Alban neu Ogledd Iwerddon.

Os bydd angen i chi gysylltu â llu heddlu tra eich bod dramor, gwiriwch wefan y llu rydych yn dymuno cysylltu ag ef. Gweler y rhestr lawn o wefannau heddluoedd ar gyfer dolenni. A fyddech cystal â nodi efallai na fydd rhai heddluoedd yn hysbysebu rhifau lleol y gellir eu ffonio o dramor a phan fydd rhifau o’r fath i’w cael, efallai na fyddant yn cael eu staffio 24/7.

Faint mae’n ei gostio i chi ffonio 101?

Mae galwadau 101 (o rwydweithiau llinellau tir a symudol) yn costio 15 ceiniog yr alwad, dim ots pa amser o’r dydd neu’r nos y galwch, na hyd eich galwad.

Mae cost yr alwad, 15c, yn mynd i’r darparwyr teleffoni i dalu am gost cludo’r galwadau. Mae'r heddlu yn derbyn arian o alwadau i’r rhif 101.

Pwy fydd yn ateb fy ngalwad 101?

Pan fyddwch yn ffonio 101, bydd y system yn penderfynu ar eich lleoliad ac yn eich cysylltu i’r heddlu sy’n gofalu am yr ardal honno. Byddwch yn clywed neges wedi ei recordio yn cyhoeddi enw’r heddlu yr ydych yn cael eich cysylltu iddo. Yna bydd y neges wedi’i recordio yn rhoi dewis i chi pa heddlu i gysylltu iddo.

Caiff galwadau i’r rhif 101 eu hateb gan swyddogion a staff yr heddlu yn ystafell reoli yr heddlu lleol. Mae hyn yn sicrhau y bydd staff gyda gwybodaeth leol yn delio â’r galwadau ac yn ymateb yn briodol.

Rwy’n fyddar, yn drwm fy nghlyw neu mae gennyf amhariad ar fy nghlyw, alla’i ddefnyddio 101?

Cewch, gallwch anfon ffôn destun at 18001 101.

Be os nad Saesneg ydi fy mamiaith?

Mae gan eich heddlu lleol fynediad at gyfieithwyr proffesiynol felly gallant drefnu i gyfieithu eich galwad os cewch drafferth yn siarad Saesneg.

Beth ddylwn ei wneud os yw’r rhif 101 wedi ei flocio yn adeilad fy ngweithle / coleg / busnes?

Cysylltwch â’r person sy’n gweinyddu eich system ffôn i ofyn i agor mynediad i’r rhif 101. Yn y cyfamser, gwiriwch wefan y llu yr ydych yn dymuno cysylltu ag ef. Gweler y rhestr lawn o wefannau heddluoedd ar gyfer dolenni. A fyddech cystal â nodi efallai na fydd rhai heddluoedd yn hysbysebu rhifau lleol y gellir eu ffonio o dramor a phan fydd rhifau o’r fath i’w cael, efallai na fyddant yn cael eu staffio 24/7.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)