Galwadau brys

Mewn argyfwng ffoniwch 999.

Os ydych yn fyddar, wedi colli eich clyw, trwm eich clyw neu os oes gennych nam ar eich lleferydd, mae ffôn testun ar gael ar 18000.

Dylech ddefnyddio’r rhifau hyn yn y sefyllfaoedd canlynol:

  • Mae trosedd yn digwydd ar hyn o bryd.
  • Mae rhywun mewn perygl uniongyrchol, neu mae perygl o ddifrod difrifol i eiddo.
  • Mae rhywun sydd dan amheuaeth o gyflawni trosedd ddifrifol gerllaw.
  • Mae gwrthdrawiad traffig sy’n cynnwys anaf neu berygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd.

112 yw’r rhif ffôn argyfwng cyffredin yn Ewrop a gellir ei ddeialu am ddim o’r rhan fwyaf o ffonau symudol ac, mewn rhai gwledydd, ffonau sefydlog er mwyn cael gafael ar y gwasanaethau brys.

Rhifau di-argyfwng

Ar gyfer galwadau eraill i’r heddlu yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban neu Ogledd Iwerddon ffoniwch 101.

Cost galwadau o linellau tir a ffonau symudol yw 15c, pa mor hir bynnag ydynt. Maent am ddim o ffonau talu.

Os ydych yn fyddar, wedi colli eich clyw, trwm eich clyw neu os oes gennych nam ar eich lleferydd, mae ffôn testun ar gael ar 18001 101.

Dylech ddefnyddio’r rhifau di-argyfwng hyn i:

  • Riportio trosedd sydd ddim yn digwydd ar hyn o bryd - er enghraifft car wedi’i ddwyn, byrgleriaeth, neu ddifrod i eiddo.
  • Rhoi gwybodaeth i’r heddlu am droseddu yn eich ardal.
  • Siarad â’r heddlu am ymholiad cyffredinol.
  • Cysylltu â swyddog heddlu neu aelod staff penodol.

Os byddwch angen cysylltu â’r heddlu o rywle arall gwiriwch wefan y llu yr ydych am gysylltu ag ef. Gweler y rhestr lawn o wefannau heddluoedd ar gyfer dolenni. A fyddech cystal â nodi na fydd rhai heddluoedd efallai yn hysbysebu rhifau lleol y gellir eu ffonio o dramor a phan fydd rhifau o’r fath i’w cael, efallai na fyddant yn cael eu staffio 24/7.

Ar-lein

Mae nifer o heddluoedd yn darparu ffurflenni a gwybodaeth ar-lein ynglŷn â dulliau cysylltu eraill (megis negeseua testun neu e-bost) ar eu gwefannau unigol. Gweler y rhestr lawn o wefannau heddluoedd i gael dolenni.

Rhifau ffôn defnyddiol eraill

Sefydliad Rhif ffôn
Gweithredu ar Dwyll 0300 123 2040
Llinell frys gwrthderfysgaeth 0800 789 321
Taclo’r Taclau 0800 555 111
Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol 0370 496 7622
Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu 01924 292 252
Llinell Gymorth Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC) 0808 800 5000
Llinell Gymorth i Ddioddefwyr 08 08 16 89 111

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)