Cynnwys

A allaf ddefnyddio’r wefan i riportio trosedd?

Na. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser. Er mwyn riportio troseddau sydd â llai o frys neu anhrefn ffoniwch rif di-argyfwng yr heddlu, 101. Cewch ragor o wybodaeth am 101 yma.

Beth ydych chi wedi’i wneud i sicrhau y caiff fy mhreifatrwydd ei ddiogelu ar y map troseddau?

Ers dechrau 2009, mae Police.uk wedi cyhoeddi ystadegau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel stryd gan bob Heddlu yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn caniatáu i aelodau’r cyhoedd weld beth sy’n digwydd yn eu hardal leol.

Ers y cyhoeddiad cyntaf, datblygwyd Police.uk i gynnwys gwybodaeth yn ymwneud â ‘Chanlyniadau Cyfiawnder’ (a gyflwynwyd ym mis Mai 2012 ac a ddarperir gan bartneriaid yn y system cyfiawnder troseddol) a gweithgaredd ‘Stopio a Chwilio’ (a gyflwynwyd gyda sampl o luoedd ym mis Ebrill 2015).

Beth mae’r dotiau ar y map yn ei gynrychioli?

Mae pob dot yn nodi’n fras leoliad lle mae trosedd neu ddigwyddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi digwydd. Er mwyn sicrhau preifatrwydd unigolion, caiff digwyddiadau trosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol eu mapio ar, neu’n agos i, y stryd lle y digwyddodd, yn hytrach na’r union leoliad. Cyfeirir at hyn fel ‘pwynt gosod’.

Er enghraifft: Byrgleriaeth yn 10 Stryd Ddychmygol ar 20 Rhagfyr 2019

Er mwyn dangos sut mae mapiau gwefan Police.uk yn mapio lleoliad trosedd/digwyddiad, defnyddir yr enghraifft o fyrgleriaeth mewn tŷ. Digwyddodd y fyrgleriaeth yn 10 Stryd Ddychmygol ar 20 Rhagfyr 2019, y dangosir ei leoliad (fel dot glas) ar y ddelwedd isod:

 1. Lleoliad bras gwreiddiol byrgleriaeth

  Marciwr dros dy ar leoliad gwreiddiol y drosedd, a saith tŷ arall ar yr un ffordd.

  Yn hytrach na rhoi dot dros y tŷ lle digwyddodd y fyrgleriaeth (10 Stryd Ddychmygol) a nodi’r dioddefwr. Bydd y wefan yn symud lleoliad y digwyddiad hwn i’r lleoliad pwynt gosod agosaf, fel y dangosir yn y diagram isod:

 2. Lleoliad pwynt gosod lle symudir y fyrgleriaeth iddo ar Police.uk

  Marciwr yng nghanol y ffordd yn y llun uchod.

  Bydd gwefan Police.uk yn rhoi dot yng nghanol Stryd Ddychmygol a bydd y testun disgrifiadol yn dweud `bu byrgleriaeth ar neu yn agos i Stryd Ddychmygol`.

Os oes gan y stryd lle digwyddodd y digwyddiad lai nac wyth cyfeiriad cod post, symudir y dot i’r stryd agosaf sydd â’r nifer gofynnol o gyfeiriadau post.

Noder:

Oherwydd defnydd dull pwynt gosod, dylai defnyddwyr gwefan Police.uk fod yn ymwybodol pan fyddant yn edrych ar fapiau lefel stryd, nad yw’r data a gyhoeddir ar y wefan o reidrwydd yn darlunio union leoliadau lle digwyddodd y drosedd/digwyddiad.

Sut ydych chi’n penderfynu lle mae’r dotiau (sy’n cynrychioli trosedd neu ddigwyddiad)?

Darperir data yn uniongyrchol gan y lluoedd i Police.uk, yna byddant yn lanlwytho’r data i’r wefan. Yna bydd Police.uk yn cyfrifo’n awtomatig y pwynt gosod agosaf lle dylid mapio’r drosedd/digwyddiad, a’r lleoliad hwn yw’r un a ddangosir ar y wefan.

Noder:

Datblygwyd methodoleg pwynt gosod gan Police.uk mewn ymgynghoriad â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ac arbenigwyr diogelu data. Cynhaliwyd yr adolygiad diwethaf yn 2012.

I gael gwybodaeth fanwl am y broses ddienwi ewch i dudalen ‘Ynglŷn â’ ar data.police.uk.

A yw digwyddiadau ar drenau sy’n symud wedi eu cynnwys ar fapiau trosedd?

Ydyn. Priodolir troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n digwydd ar drên sy’n symud i fan terfyn y daith honno. Ewch i crimemaps.btp.police.uk/about/ am ragor o wybodaeth.

Pam na chaiff rhai troseddau eu dangos ar y map?

Lle bynnag bo hynny'n bosibl, dangosir pob digwyddiad trosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y map, ar neu yn agos i'r stryd neu'r pwynt diddordeb lle gwnaethant ddigwydd. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai digwyddiadau lle na fydd y dioddefwr neu'r heddlu sy'n ymchwilio yn gwybod beth yw lleoliad y drosedd. Er enghraifft, efallai na fydd dioddefwr yn gallu cofio lle digwyddodd trosedd, neu efallai ei fod wedi digwydd wrth deithio rhwng dau leoliad.

Yn ogystal, os byddai dienwi lleoliad y drosedd yn golygu ei fod yn cael ei ddangos mwy na 20km i ffwrdd o le y digwyddodd mewn gwirionedd, yna ni ddangosir y troseddau hyn ar y map.

Darperir yr holl ddata troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd ar Police.uk gan yr heddluoedd unigol a byddwn yn gweithio gyda hwy i ddarparu’r wybodaeth fwyaf cywir posibl. Cewch ragor o wybodaeth am y data yn data.police.uk/about/.

Pam fod gwahaniaethau rhwng y data troseddau ar Police.uk a’r ystadegau troseddau a gyhoeddir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol?

Mae Police.uk yn rhoi cipolwg ar droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar lefel stryd dros y mis diwethaf. Gall y wybodaeth a ddarperir newid a gellir ei hailddosbarthu yn dilyn ymchwiliad pellach.

Nid yw Police.uk yn disodli ystadegau troseddau cenedlaethol sydd â sicrwydd ansawdd gan ystadegwyr, a gyhoeddir yn chwarterol ac sy’n darparu’r wybodaeth fwyaf cywir am droseddau ar lefel genedlaethol a lefel heddu.

Am ragor o wybodaeth gweler tudalen Trosedd a Chyfiawnder y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Pam fod canlyniadau yn amrywio yn ôl trosedd?

Mae dedfrydu mewn achosion unigol yn fater i’r farnwriaeth annibynnol, sy’n gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar ffeithiau llawn pob achos. Bydd y ffeithiau hyn yn amrywio o achos i achos ac felly bydd y canlyniadau (dedfrydau) hefyd yn debygol o amrywio. Mae’r categorïau troseddau a ddangosir ar Police.uk yn eang iawn ac yn cynnwys ystod eang o droseddau a difrifoldeb trosedd; er enghraifft bydd 'troseddu treisgar' yn cynnwys ymosod cyffredin a llofruddiaeth. Felly, gall y math o ganlyniadau amrywio’n fawr.

Ni all Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ateb cwestiynau am benderfyniadau dedfrydu penodol. Os bydd unigolyn yn anhapus â chanlyniad ei ddedfryd gall apelio i lys uwch.

Gall dedfrydau allan o’r llys a roddir gan yr heddlu fod yn arf hollbwysig ar gyfer delio â throseddau lefel isel yn y gymuned. Dyna pam y mae’r heddlu a’r asiantaethau cyfiawnder troseddol yn cydweithio i sicrhau y ceir dull clir a chyson y gall dioddefwyr a chymunedau ei ddeall. Fodd bynnag, mae penderfyniadau unigol yn parhau’n fater gweithredu ar gyfer yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Mae Open.justice.gov.uk yn rhoi rhagor o wybodaeth am sut mae’r system cyfiawnder yn gweithio.

Beth yw ystyr y categorïau troseddau?

Pob trosedd
Cyfanswm ar gyfer pob categori.
Ymddygiad gwrthgymdeithasol
Mae’n cynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol personol, amgylcheddol a niwsans.
Dwyn beic
Yn cynnwys cymryd heb ganiatâd neu ddwyn beic pedal.
Byrgleriaeth
Yn cynnwys tramgwyddau lle y bydd person yn mynd i mewn y dŷ neu adeilad arall gyda'r bwriad o ddwyn.
Difrod troseddol a llosgi bwriadol
Yn cynnwys difrod i adeiladau a cherbydau a difrod bwriadol gan dân.
Cyffuriau
Yn cynnwys troseddau’n ymwneud â meddiant, cyflenwi a chynhyrchu.
Troseddau eraill
Yn cynnwys ffugio, anudoniaeth ac amrywiol droseddau eraill.
Dwyn arall
Yn cynnwys dwyn gan weithiwr, blacmel a gadael heb dalu.
Meddiant arfau
Yn cynnwys bod ym meddiant arf, megis arf tanio neu gyllell.
Trefn gyhoeddus
Yn cynnwys troseddau sy’n achosi braw, ofn neu drallod.
Lladrad
Yn cynnwys tramgwyddau lle y bydd person yn defnyddio grym neu'n bygwth grym er mwyn dwyn.
Dwyn o siopau
Yn cynnwys lladrad o siopau a stondinau.
Dwyn oddi ar y person
Yn cynnwys troseddau sy’n ymwneud â dwyn yn uniongyrchol gan y dioddefwr (yn cynnwys bag llaw, waled, arian parod, ffonau symudol) ond heb ddefnyddio na bygwth grym corfforol.
Troseddau cerbydau
Yn cynnwys dwyn o gerbyd, dwyn cerbyd neu ymyrryd â cherbyd.
Trais a throseddau rhyw
Yn cynnwys troseddau yn erbyn y person megis ymosodiad cyffredin, Anaf Corfforol Difrifol a throseddau rhyw.

Gall mapio cyfan rhwng Codau Troseddau y Swyddfa Gartref a'r Categorïau ar Police.uk gael ei lawrlwytho yma.

Pam nad yw Police.uk yn dangos canlyniadau pob trosedd?

Dyma’r cam cyntaf tuag at gyhoeddi rhagor o wybodaeth ynglŷn â beth sy’n digwydd wedi i drosedd gael ei chofnodi. Fodd bynnag, mae rhai rhesymau pam na allwch efallai weld canlyniad ar gyfer trosedd, sy’n cynnwys:

 1. Ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB)

  Mae Police.uk yn rhoi darlun wedi’i ddiweddaru o lle ddigwyddodd ymddygiad gwrthgymdeithasol a gofnodwyd gan yr heddlu ar lefel stryd ond nid yw’n bosibl eto i ddangos beth ddigwyddodd wedi hynny. Mae hyn oherwydd, yn wahanol i droseddau a gofnodir ac a ymchwilir gan yr heddlu, mae nifer o asiantaethau lleol yn cydweithio i ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol ac mae’r drefn hon yn amrywio ar draws y wlad. O ganlyniad, mae’r ffyrdd y cofnodir canlyniadau hefyd yn amrywio’n sylweddol ledled y wlad. Byddwn yn archwilio ffyrdd i ddangos y wybodaeth hon yn y dyfodol.

 2. Gwahanol systemau TG

  Am resymau technegol, ni ellir hyd yma gyfatebu rhai troseddau sy'n mynd i’r llys gyda chanlyniad. Mae nifer y canlyniadau llys y gellir eu dangos yn amrywio o ardal i ardal oherwydd y gwahanol systemau TG sydd ar waith ar draws y wlad. Mae asiantaethau cyfiawnder troseddol wedi gorfod gwneud eu systemau TG yn gytûn yn ôl-weithredol. Er bod y canlyniadau ar Police.uk yn dangos y cynnydd a wnaed parthed hyn mae'r gwaith yn dal i fynd rhagddo. Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gweithio gyda heddluoedd i gyfateb canlyniad i bob trosedd sy’n mynd i’r llys a disgwyliwn i lefel y wybodaeth wella dros amser wrth i systemau a datrysiadau TG newydd gael eu cyflwyno.

 3. Mwy nac un canlyniad

  Dangoswn ddata ar gyfer y canlyniad mwyaf o ran cosb a roddir gan y llys, felly weithiau gellir rhoi mwy nag un canlyniad i droseddwr ond dim ond yr un sy’n dwyn y gosb uchaf a ddangosir e.e. efallai bod y llys wedi gofyn i droseddwr dalu dirwy a’i orchymyn i dalu iawndal i’r dioddefwr, ond os mai’r ddirwy oedd y swm uchaf dim ond y canlyniad hwnnw gaiff ei ddangos.

Delir â phob achos yn briodol gan y system cyfiawnder, hyd yn oed os na chynrychiolir canlyniad yn y data ar y pryd.

Pam fod gan rai troseddau nifer o weithredu neu ganlyniadau wedi eu rhestru?

Ar gyfer rhai troseddau cyhuddir ac erlynir mwy nag un troseddwr, ac felly gall fod rhagor nag un dull o weithredu neu ganlyniadau wedi cael rhestru ar gyfer y drosedd honno (e.e. caiff ‘Cyhuddo'r un a ddrwgdybir’ ei restru fwy nag unwaith, sy’n dangos bod nifer o droseddwyr yn rhan o’r drosedd).

Er bod hyn yn gwneud y wybodaeth yn fwy cymhleth i’w chyflwyno, credwn ei bod yn well rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd am yr holl weithredu a chanlyniadau sy’n deillio o drosedd a gyflawnwyd.

Pam mae cyfran mor fawr o droseddau yn arwain at ddim gweithredu yn erbyn troseddwyr? A ellir gwella hyn ac, os gellir, sut?

Mae’n rhaid i’r heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron asesu’r dystiolaeth sydd ar gael, boed ei bod yn dyst, yn fforensig neu hyd yn oed yn dystiolaeth achlust. Mewn sefyllfaoedd lle nad oes digon o dystiolaeth, gellir gwneud penderfyniad i ganolbwyntio adnoddau ar y troseddau hynny y mae’n bosibl y gellir gwneud cyhuddiad a’u herlyn. Gall fod nifer o resymau pam nad oedd gweithredu pellach yn bosibl. Mae rhai achosion yn amhosibl eu datrys. Serch hynny, gellir ail agor achosion os daw rhagor o dystiolaeth i’r amlwg.

Pam mae gan gategori canlyniadau ganlyniad sero?

Gall fod nifer o resymau am hyn, yn cynnwys:

 • Ni chofnodwyd unrhyw ganlyniadau ar gyfer categori penodol yn y mis hwnnw.
 • Bydd cyfran sylweddol o achosion lle na fu digon o amser i ddod i ganlyniad.
 • Nid yw’r data ar gael ar hyn o bryd ac nid yw’n bosibl cyfatebu’r drosedd i ganlyniad. Mae hyn yn amrywio o un heddlu i’r llall.

Pa mor hir y mae’n ei gymryd i ganlyniad cyfiawnder troseddol gael ei gofnodi ar Police.uk o’r adeg y cofnodir trosedd am y tro cyntaf?

Bydd hyn i raddau helaeth yn dibynnu ar y drosedd. Mae nifer helaeth o droseddau yn diweddu mewn gweithredu gan yr heddlu, er enghraifft pan gaiff hysbysiad cosb benodedig ei gyflwyno neu lle nad oes gweithredu pellach yn bosibl, a bydd hyn i’w weld ar Police.uk cyn gynted â phosibl. Caiff tua 16 y cant o droseddau eu hystyried gan y llysoedd a gallant gymryd llawer hwy i gyrraedd canlyniad terfynol, yn dibynnu ar natur yr achos.

A yw Police.uk yn adlewyrchu'r holl waith a wneir yn lleol i fynd i’r afael â throseddau?

Mae’r mapiau ar Police.uk yn rhoi gwybodaeth am leoliad a chanlyniadau troseddau a gofnodir yn eich ardal ond nid y gwaith ehangach a wneir gan yr heddlu a phartneriaid lleol i wneud eich cymuned yn fwy diogel. Gallwch fynd i wefan eich heddlu lleol, cysylltu â’ch comisiynydd heddlu a throsedd, mynychu cyfarfod rhawd reolaidd neu gysylltu â’ch Tîm Heddlu Cymdogaeth i gael rhagor o wybodaeth.

Pa mor aml y caiff y wybodaeth ar y wefan ei diweddaru?

Ymdrechwn i ddiweddaru’r wefan hon ar neu cyn diwrnod gwaith olaf pob mis. Bydd y diweddariad hwn yn mapio digwyddiadau a gofnodwyd gan yr heddlu yn ystod y mis blaenorol. Er enghraifft, bydd trosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol a gofnodwyd gan yr heddlu ar 10 Ionawr yn cael ei gyhoeddi ar y wefan ar neu cyn diwrnod gwaith olaf mis Chwefror.

Faint mae’r wefan yn ei gostio?

Dyfarnwyd contract blaenorol Police.uk i Rock Kitchen Harris (RKH) ac roedd yn weithredol hyd fis Gorffennaf 2019.

Roedd y contract yn werth £717,000 y flwyddyn ac yn cynnwys y gwasanaethau canlynol;

 • Cefnogi a lletya Police.uk £408,000
 • Adrodd am Droseddau Ar-lein £63,000
 • TrackMyCrime £246,000

Ar hyn o bryd mae elfennau cefnogi a lletya y contract wedi cael eu hymestyn tra bod trefniadau newydd yn cael eu gwneud.

Sut fyddwch chi’n datblygu Police.uk yn y dyfodol?

Rydym wrthi’n barhaus yn ceisio gwella’r wefan er mwyn bodloni ein hamcanion yn well, sef:

 • Hysbysu cymunedau lleol ynglŷn â throseddau yn eu hardal a beth mae’r heddlu a’r CJS yn ei wneud i fynd i’r afael â hwy.
 • Galluogi’r cyhoedd i ymgysylltu â/cael mynediad at yr heddlu a’r CJS.
 • Cefnogi’r cyhoedd i ddal eu heddlu lleol/PCC ac asiantaethau CJS eraill i gyfrif.
 • Hyrwyddo gweithredu cymunedol i gefnogi atal troseddau a diogelwch cymunedol.
 • Cynyddu hyder yn y CJS.

Rydym eisoes yn gweithio gyda’r heddlu a phartneriaid eraill mewn ardaloedd ‘arloesi’ i archwilio sut y gallwn sicrhau hyd yn oed mwy o dryloywder parthed troseddau, plismona a chyfiawnder. Rhowch wybod i ni pa ddatblygiadau hoffech chi eu gweld drwy’r dudalen adborth. Gall wneud gwahaniaeth mawr, ac ar sail negeseuon e-bost blaenorol rydym eisoes wedi gwneud y gwelliannau canlynol:

 • Cyflwyno rhagor o gategorïau trosedd er mwyn darparu gwybodaeth fwy manwl a gronynnaidd.
 • Ychwanegu gwybodaeth ynglŷn â sut y mae eich heddlu lleol yn perfformio.
 • Gosod rhagor o ddotiau ar y map i wella cywirdeb a dechrau dangos troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn lleoliadau allweddol megis gorsafoedd rheilffordd, parciau, a chanolfannau siopa.
 • Dangos beth sy’n digwydd ar ôl i drosedd ddigwydd.
 • Cynnwys data troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gyfer Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon (PSNI).
 • Gwell cyfleuster i gadw a rhannu siapau a deilwriwyd.
 • Lansio ein ‘hub’ data newydd, data.police.uk

Ar beth mae’r ardaloedd ‘arloesol’ yn gweithio?

Mae ardaloedd arloesi yn profi mentrau lleol i weld sut y gallwn ddatblygu tryloywder hyd yn oed ymhellach ac yn gyflymach yn genedlaethol. Er enghraifft:

 • Mae Heddlu Manceinion Fwyaf yn gwella ymatebolrwydd a thryloywder digwyddiadau stopio a chwilio, gan drawsnewid eu proses drwy ddefnyddio systemau radio yn hytrach ffurflenni papur. Byddwn yn archwilio gyda Heddlu Manceinion Fwyaf sut y gellir mapio’r data hwn er mwyn rhoi gwybodaeth hygyrch i gymunedau lleol am ymgyrchoedd yr heddlu.
 • Bydd Ymddiriedolaeth Prawf Glannau Humber yn datblygu ‘byrddau stori’ sy’n dilyn profiad bob dydd cynllun Gwneud Iawn â'r Gymuned. Caiff ardaloedd â phroblemau eu nodi, a gwahoddir y cyhoedd i bleidleisio am y ‘prosiectau ar gyfer ardaloedd â phroblemau’ mwyaf haeddiannol.
 • Mae Heddlu Surrey a’i bartneriaethau yn archwilio’r defnydd o godau QR, yn enwedig ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned a riportio troseddau.
 • Mae heddluoedd arloesi cyfiawnder yng Ngorllewin Swydd Efrog, Swydd Lincoln a Swydd Gaerlŷr wedi chwarae rôl hollbwysig mewn cyflawni’r ymrwymiad Prif Weinidogaethol allweddol i ddefnyddio Police.uk i ddangos beth sy’n digwydd wedi i drosedd ddigwydd.
 • Mae Heddlu Gogledd Swydd Efrog yn adeiladu ar ac yn gwella eu menter ‘Dal ar Gamera’, sy’n dangos delweddau pobl dan amheuaeth a thystion sy’n gysylltiedig â throsedd ar ei wefan a chyfryngau cymdeithasu. Mae Gogledd Swydd Efrog yn awyddus i fapio’r rhain, yn ôl lleoliad y digwyddiad, ar-lein. Gallai pobl dan amheuaeth sydd heb eu canfod gael eu hadnabod wedyn gan ‘gynulleidfa barod’ sydd â gwybodaeth leol, gan rymuso cymunedau lleol.
 • Yn ogystal, mae Dyfed-Powys a De Cymru yn cynnal peilot o dempled cylchlythyr sy'n caniatáu i dimau plismona cymdogaeth ddiweddaru ac ymgysylltu â'u cymuned leol.
 • Bydd Heddlu Dyfnaint a Chernyw yn gweithio gyda’i gymuned Fyddar i ddatblygu gwasanaethau digidol yn Iaith Arwyddion Prydain sy’n diwallu eu hanghenion. Mae defnyddio’r gwasanaethau digidol diweddaraf i alluogi symud at ddarpariaeth gwasanaeth mewn Iaith Arwyddion Prydain yn cynrychioli newid sylweddol yn sut y gall heddluoedd ymgysylltu â’r gymuned Fyddar a gwella mynediad at yr heddlu a riportio troseddau.
 • Bydd Heddlu Norfolk yn gweithio gyda grwpiau’r gymuned ymfudol i wella mynediad at yr heddlu a riportio troseddau ar gyfer y bobl fwyaf bregus yn y cymunedau hynny, yn arbennig o ran troseddau rhyw a cham-drin domestig plant a phobl ifanc. Bydd Norfolk yn gweithio mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol, athrawon a staff gofal iechyd lleol er mwyn cynyddu riportio cam-drin domestig a rhywiol ar gyfer plant a phobl ifanc gan drydydd parti.
 • Mae Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr a Heddlu Manceinion Fwyaf yn datblygu prosiectau barn cwsmeriaid ar wahân er mwyn deall yn well sut y gall gwasanaeth o safon uchel ysgogi cysylltiad cwsmeriaid a chynorthwyo i symud cwsmeriaid i sianeli eraill, megis gwasanaethau ffôn.

Lle mae tudalennau’r apiau wedi mynd?

Penderfynwyd dileu’r dudalen apiau a gwefannau, a’r dudalen cyflwyno. Roedd niferoedd opedd yn ymweld â’r ddwy dudalen yn isel, ac oherwydd hyn ni ellid cyfiawnhau cost eu cynnal. O ganlyniad, er mwyn sicrhau gwerth am arian i’r cyhoedd, maent wedi’u dileu.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)